Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

శనివారం, ఫిబ్రవరి 13, 2016

అయుత కవితా యజ్ఞము (201 నుండి 300 వరకు)

అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 03-02-2016
కవిత సంఖ్య: 201

శీర్షిక:-  జోతలు!

రథోద్ధత వృత్తము:
నీలకంఠ! హర! ♦ నృత్య వల్లభా!
బాలచంద్రధర! ♦ భస్మమండనా!
శైలజా వర! వి♦శాల మానసా!
ఫాలలోచన! సు♦వక్త్ర! సన్నుతుల్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
***************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 03-02-2016
కవిత సంఖ్య: 202

శీర్షిక:-  మాతృభాష!

తే.గీ.
నేఁటి తలిదండ్రు లెంతయో ♦ నిష్ఠ తోడ
నాంగ్ల మాధ్యమ విద్యల ♦ నందఁ జేయఁ
దెలుఁగు మాట్లాడుటయె యప్ర♦తిష్ఠ యనుచుఁ
దల్లి బాసను రోసిరి ♦ పిల్ల లెల్ల!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 03-02-2016
కవిత సంఖ్య: 203

శీర్షిక:-  అభిమన్యుఁడు!

తే.గీ.
చూడఁగను నా సుభద్రాత్మ♦జుండు పోర
గెలువఁగాను పద్మవ్యూహ ♦ మెలమిఁ జొచ్చి,
కురుమహావీరులనుఁ జీల్చి, ♦ కూలెఁ దుదకు!
బిడ్డఁడా వాఁడు? రణరంగ ♦ భీకరుండు!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
**********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 03-02-2016
కవిత సంఖ్య: 204

శీర్షిక:-  భానుని శోకము!

సమస్య:-
వార్ధిలో మున్గె భానుఁడు పగటివేళ!


కన్నడ బ్లాగు ‘పద్యపాన’ సౌజన్యమున...
(ಅಬ್ಧಿಯೊಳು ಮುಳುಗಿದನು ಭಾಸ್ಕರನುರಿವಬಿಸಿಲಿನೊಳ)

అను సమస్యకుఁ దెలుఁగులో నేనుఁ జేసిన పూరణము:

తే.గీ.
తనదు వరపుత్రకుండును ♦ దానగుణుఁడు
స్నేహశీలుండు, కర్ణుండు ♦ నాహవమున
నర్జునుని చేత హతమొంది♦నపుడు శోక
వార్ధిలో మున్గె భానుఁడు ♦ పగటివేళ!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 03-02-2016
కవిత సంఖ్య: 205

శీర్షిక:-  రామదాసు!

కం.
కారాగారమె గోప
న్నా! రామ సుగుణ విశేష ♦ నామ జపముచే
నారామమయ్యెఁ గాదా!
ధీరా! దాశరథి శతక ♦ దివ్య కృతీశా!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 03-02-2016
కవిత సంఖ్య: 206

శీర్షిక:-  చెఱలో...నెహ్రూ!

కం.
కారాగారస్థుఁడు నె
హ్రూ రచియించె నఁటఁ బెక్కు♦లుగఁ బుస్తకముల్!
కారాగార మనంగ న
పారమయిన బుద్ధికుశల ♦ వర్ధిత గృహమే!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
**************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 03-02-2016
కవిత సంఖ్య: 207

శీర్షిక:-  కరివేఁపాకు...!

తే,గీ.
సకల శాకములందునఁ ♦ జాల రుచినిఁ
గలుగఁ జేయును కరివేఁప ♦ ఘనముగాను!
కాని, కూర నుండియు నేఱి, ♦ దానిని మన
మేఱి వైతుము, దుష్టుల ♦ నేఱినట్లు!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 03-02-2016
కవిత సంఖ్య: 208

శీర్షిక:-  తల్లి యుల్లము!

తే,గీ.
తల్లి యొడిలోన పసిపిల్ల ♦ తల్లడిల్ల,
తల్లి యుల్ల మదెంతయో ♦ తల్లడిల్లు!
తల్లి యొడిలోన పసిపిల్ల ♦ యుల్లసిల్ల,
తల్లి యుల్ల మదెంతయో ♦ యుల్లసిల్లు!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 03-02-2016
కవిత సంఖ్య: 209

శీర్షిక:-  వనమయూరము (ముద్రాలంకారమున)

వనమయూర వృత్తము:
ఓ కవియఁగన్, వనమ♦యూరము కలాపిన్,
గోక పురివిప్పి, జతఁ♦గోరి, మనువాడన్,
గేకిసలు గొట్టుచును ♦ కేకి నిఁటఁ గూడన్,
లోకమున వర్షములు ♦ లోలతనుఁ జూపెన్!

(ఓ = మేఘము)

వృత్త వివరణము:
వనమయూర వృత్తమున...భ-జ-స-న-గగ..గణములుండును
1-9 యక్షరములు యతిమైత్రినిం గలిగియుండును
ప్రాస పాటింపఁబడును
వృత్తమును వ్రాయుటకు
భల-భల-భల-గగ...లుండునట్లుగ వ్రాసిన
సులభతరమగును!

(ముద్రాలంకార మనఁగ ఆ పద్యమందు ఆ పద్యము పేరు వచ్చునట్లు రచించుట.)

-:శుభం భూయాత్:-
******************
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 03-02-2016
కవిత సంఖ్య: 210

శీర్షిక:-  హితైషులు!

సమస్య:-
దుర్వినయంబునన్ మనసు దోచెడివారు హితైషులే కదా!

ఉత్పలమాల:
శర్వుని గొల్చుచున్, సతత ♦ సత్య మహింస మనమ్ముఁ బూనియున్,
గర్వ మొకింత లేక, మమ♦కారముఁ జూపుచుఁ, గీర్త్యనిష్టులై,
సర్వ విశిష్ట మూర్తి యుత ♦ సత్పరివర్తన ’నేరు’ పూనియుం
దు ర్వినయంబునన్, మనసు ♦ దోచెడి ’వారు’, "హితైషులే" కదా!

(పూని యుందుర్ – వినయంబునన్…)

-:శుభం భూయాత్:-
******************
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 05-02-2016

శీర్షిక:-  పొగత్రాగినచో….

కవిత సంఖ్య: 211

కం.
"పొగత్రాగినఁ జెడిపోదు" వ
నఁగ నింకయుఁ ద్రాగి త్రాగి ♦ నరకమునఁ బడన్
నెగడుచు నటులే మఱిమఱి
పొగత్రాగెడువాఁడు దున్న♦పోతై పుట్టున్!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 05-02-2016
కవిత సంఖ్య: 212

శీర్షిక:-  నీటి యెద్దడి పోవలెనన్న...!

ఉత్పలమాల (సప్తపాది):
త్రాగుదమన్న నీరమెది? ♦ దాహము తీరదు! నీటికోసమై
ప్రోగుపడంగ సర్వులకుఁ ♦ బోవునె దుఃఖము? నీరు తోడఁగా
వేగిర మంద నీరమును ♦ బిందెయు నింపదు! మంటిలోపలన్
బాగుగ నీర మెద్ది? ఘన♦వర్షము లొక్కట రాక ముందఱన్
వాగులు వంకలన్ మిగుల ♦ బాగొనరించియు వేగ పూడికల్
త్యాగయుతాత్ములై త్వరగఁ ♦ ద్రవ్వియుఁ దీసియు సాగుచేయఁగా,
వేగమె నీర మంత నిడుఁ ♦ బ్రీతిగ వాపి తటాకముల్ సదా!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 05-02-2016
కవిత సంఖ్య: 213

శీర్షిక:-  అమ్మా...అమ్మా...అమ్మా...!

[ఇరాక్ లోని ఒక అనాథాశ్రమంలో అమ్మా నాన్నలు లేని ఒక అమ్మాయి తన అమ్మ బొమ్మను గీసుకొని తన అమ్మ ఒడిలో నిద్రిస్తున్నట్టుగా భావిస్తూ పడుకుంది. అమ్మ ప్రేమకు దూరమైన ఈ చిన్నారి బాధను వర్ణించ తరమా..?]

తే.గీ.
"అమ్మ నాకేది? కల దమ్మ ♦ అందఱికిని!
అమ్మ యెక్కడ నుంటివో, ♦ ఆదుకొమ్మ!
ఆకలిని దీర్చి,యెదకును ♦ హత్తుకొనఁగ,
అమ్మ, రావేల? ఒడిఁజేర♦నిమ్మ! రమ్మ!"

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
****************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 05-02-2016
కవిత సంఖ్య: 214

శీర్షిక:-  ముదితల వస్త్ర ధారణము!

చంపకమాల:
చలిత విశాల నేత్ర యుత ♦ శర్వరు లొక్కెడ వస్త్ర కోటులన్
సులలిత రీతిఁ దాల్చి, మన ♦ సోదర రాష్ట్ర విశేష భంగిమల్
పలువుఱ మెప్పు లందఁగను, ♦ భారత సంస్కృతి గొప్పఁ జాటుచున్
వలపులఁ జూపుచుండిరిట, ♦ భారతమాత మనమ్ము గెల్వఁగన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 05-02-2016
కవిత సంఖ్య: 215

శీర్షిక:-  భార్యాభర్తలు!

తే.గీ.
సరవిఁ దప్పక సంసార ♦ చక్రమందుఁ
దిరుగలికి వలె దంపతుల్ ♦ దీక్షనుంద్రు!
తిరుగుచును భర్త జీవికఁ ♦ దెచ్చుచుండు;
తిరముగా భార్య యింటినిఁ ♦ దీర్చి దిద్దు!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*****************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 05-02-2016
కవిత సంఖ్య: 216

శీర్షిక:-  లోభి సంపద...!

ఆ.వె.
తాను దినక, పరుల♦కైననుఁ బెట్టక,
కూడఁబెట్టి; నిదురఁ ♦ గూడఁ బోక,
రే వగళ్ళుఁ గాచి, ♦ ప్రియమారఁ గాంచెడు
లోభి ధనము, మూఁడు ♦ లాభములకె!

[మూఁడు లాభములు=దొంగలపాలు, రాజులపాలు, భూమిపాలు]

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*****************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 05-02-2016
కవిత సంఖ్య: 217

శీర్షిక:-  కర్ణుని చావునకు కారణములు...!

తేటగీతి(షట్పాది):
భార్గవ ద్విజ పృథ్వి శా♦పాల కతన;
సహజ కవచ కుండలములు ♦ శక్రుఁడుఁ గొన;
శల్య సారథ్య మతని యు♦త్సాహ ముడుపఁ
గర్ణుఁ జావుక వెన్నియో ♦ కారణములు!
కాని, పార్థుఁడే సంపెను ♦ కర్ణు నంచు
నప్రతిష్ఠను మోసె నా ♦ యర్జునుండు!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
***************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 05-02-2016
కవిత సంఖ్య: 218

శీర్షిక:-  నవ్వుల ఱేఁడు...రేలంగి!

కం.
రేలంగి హాస్య నటునిగఁ
బాలించెను జలనచిత్ర ♦ వనిలోనను! దా
నేలిన పాత్రలు పద్మ
శ్రీ లభియింపంగఁ జేసెఁ ♦ జిత్రములందున్!(1)

సీ.
బాల్యమ్ములోఁ దండ్రి ♦ పలికించె 'హరికథల్'
.....'సంగీత' మింపారె ♦ సరస భంగి!
మొదట 'నాటక రంగ'♦మునను 'బృహన్నల'
.....లోన స్త్రీ పాత్రలోఁ ♦ దా నటించె!
'కృష్ణ తులాభార' ♦ కీర్తితుఁడై తాను
.....'జలన చిత్రాల'లో ♦ నెల కొనియెను!
'గుణ సుందరి కథ'లో ♦ గుణము హెచ్చఁగఁ బ్రజల్
.....'హాస్య నటుని'గా ♦ సమాదరింప;
గీ.
స్థిరత నందియు రేలంగి ♦ తీరు మాఱె!
నాయకుని సరసనుఁ దా స♦హాయ నటుని
పాత్ర లెన్నియొ పోషించి, ♦ ప్రజల మెప్పు
వడసి, తానెంతొ వెలిఁగిపో♦వఁగ మొదలిడె!(2)

సీ.
విప్ర నారాయణ,  వెలుఁగు ♦ నీడలు, దొంగ
.....రాముఁడు, మిస్సమ్మ, ♦ లవకుశలను;
సత్య హరిశ్చంద్ర, ♦  జగదేక వీరుఁడు,
.....మాయా బజారులన్ ♦ మంచి హాస్య
నటనను బోషించి♦నట్టి రేలంగి తా
.....నెంతయో యెదిగెను ♦ వింతగాను!
ప్రేక్షకాళిని హాస్య♦రీతుల మెప్పించి,
.....చిత్ర పరిశ్రమన్ ♦ జిర యశుఁడయి,
గీ.
నిలిచి, వెలిఁగెను నాతండు! ♦ నేఁటి కింక
నతని చిత్రాలు చూచెద ♦ ననెడి వార
లెందఱో కలరన వింత ♦ యేమి కాదు!
తర తరమ్ము లప్రతిముఁడై ♦ తనరె నతఁడు!!(3)

ఆ.వె.
ప్రియ తముండునైన ♦ 'రేలంగి' మాటాడ
నవ్వు పువ్వు ఱువ్వు, ♦ ఱివ్వుమనఁగ!
విరియు నెడఁద మనకు ♦ 'వేంకట రామయ్య'
పలుకు వినఁగ! నతఁడు ♦ వర యుతుండు!!(4)

కం.
నవ్వుల ఱేఁ డతఁ డెప్పుడు
ఱువ్వు ఛలోక్తులును హాస్య ♦ రుచు లందించున్!
దివ్వియ వలె వెలుఁగు నతం
డివ్విధి జన హృదయ వీథిఁ ♦ దిరమై భువిలోన్!!(5)

-:శుభం భూయాత్:-
****************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
****************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 05-02-2016
కవిత సంఖ్య: 219

శీర్షిక:-  పరనింద!

కం.
పరనింద సేయఁ గడఁగిన
నరునకుఁ బర శాపజనిత ♦ నాశము గల్గున్!
ధరణి నిది జరుగుఁ దథ్యము;
పరులగు దీనులకు సేవ ♦ పాపము లడఁచున్!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
**************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 02-02-2016
కవిత సంఖ్య: 220

శీర్షిక:-  శివగంగ!

సీ.
వామ నోన్నత పాద ♦ బ్రహ్మ ప్రక్షాళితో
....ద్భవ వియచ్చారిణీ ♦ భవ్య గంగ;
ఘన భగీరథ తపో♦గత వర్తనానుసా
....రీద్ధ చారిత్ర సం♦బద్ధ గంగ;
శంత నావిష్కృత ♦ సత్ప్రేమ సంభావ్య
....సంసార బద్ధ సం♦స్కర్త్రి గంగ;
భూజన పాప ని♦ర్మూల నోత్కంఠ ప్ర
....వాహ సముత్తుంగ ♦ భావ గంగ;
గీ.
శివ జటాజూట నిర్ముక్త ♦ జీవ గంగ;
వార్ధి సంలగ్న హృదయ స♦త్వరిత గంగ;
తుంగ రంగ దభంగ త♦రంగ గంగ;
కలుషిత ధ్వస్త సంస్తుత్య ♦ గగన గంగ!

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
***************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 06-02-2016
కవిత సంఖ్య: 221

శీర్షిక:-  వేఁప పుల్ల!

తేటగీతి(మాలిక):
నోట నిడఁగనే చేదాయె♦నో యటండ్రు;
నమలఁగాఁ దీపి, యమృత మం♦చండ్రు జనులు!
లోకమం దిదె మందయ్య, ♦ శోకమేల?
పేస్టు వేస్టయ్య; మేలిడు ♦ వేఁప పుల్ల!!
యెండుచోఁ బొయ్యి నంటించ ♦ నిదె సమిధయ;
బ్రష్షుకన్నను పదిరెట్లు ♦ భద్ర మిదియ;
(కుంచె కన్నను మేలిడు ♦ నంచితముగ)
రెండుగాఁ జీల్ప నిదె టంగు ♦ క్లీన రయ్య;
(రెండుగాఁ జీల్ప "రసనమా♦లిన్యదూర"!)
కాన,నే నెల్ల వేళల ♦ ఖర్చుఁ బెంచు
వేని నొల్లను! కోరెద ♦ వేఁప పుల్ల!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 06-02-2016
కవిత సంఖ్య: 222

శీర్షిక:-  "ఎడ్డె"మన..."తెడ్డె"మను సతి!

సమస్య:-
సంచిత పాపకర్మములు సౌఖ్యము లిచ్చును జన్మజన్మలన్!

ఉత్పలమాల:
అంచిత శీలసంపదల ♦ హర్షమొసంగెడువాని భార్యయౌ
కాంచన, "యెడ్డె"మన్న, వెను♦కాడక "తెడ్డె"మనంగఁ బూనుఁ; దా
"సంచిత పుణ్యకర్మములు ♦ సౌఖ్యము లిచ్చు"ననంగ, వెంటనే
"సంచిత పాపకర్మములు ♦ సౌఖ్యము లిచ్చును జన్మజన్మ" లన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 06-02-2016
కవిత సంఖ్య: 223

శీర్షిక:-  దుష్ట శిక్షణము!

సమస్య:-
పతి తల ఖండించెనంట పార్వతి కినుకన్!

కం.
మితిమీఱిన కృతములఁ గని
సతత దురితు మహిషు దుష్టు ♦ సాహంకారున్
గ్రతువిధ్వంసకు దానవ
పతి తల ఖండించెనంట ♦ పార్వతి కినుకన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
****************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 06-02-2016
కవిత సంఖ్య: 224

శీర్షిక:-  దుష్ట శిక్షణము!

సమస్య:-
పచ్చికనుఁ దిన నొల్లదు! పాడియావు!!

తే.గీ.
మాకు గోవొక్కటి కలదు; ♦ మానిత గుణ
శీల! యదియ యెప్పుడును మా ♦ చేనిలోని
పచ్చిగడ్డియె మేయును! ♦ పరుల చేలఁ
బచ్చికనుఁ దిన నొల్లదు! ♦ పాడియావు!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 06-02-2016
కవిత సంఖ్య: 225

శీర్షిక:-  భ్రమ!

సమస్య:-
వాలిని సంహరించినది వాయుసుతుండని నమ్మిరందఱున్!

ఉ.
కాలము దాపురించ, దశ♦కంఠుఁడు రామునితోడఁ బోరఁగన్
గాలుఁడ నంచు వచ్చి, చిర♦కాలము నోపిక లేక పాఱె నా
భీల రణమ్మునుండి; కన ♦ వింతయె; చచ్చిన రాక్షసేశ్వరా
శ్వాలిని సంహరించినది ♦ వాయుసుతుండని నమ్మిరందఱున్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
**************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 07-02-2016
కవిత సంఖ్య: 226

శీర్షిక:-  పచ్చకామెరల వారికి తెలుపు గూడ పచ్చయే...!!

సమస్య:-
నెహ్రూ తగఁ డంట రాజనీతిజ్ఞుఁ డనన్!

అహ్రీణనాటకాంచిత
దుహ్రేషకృతార్థధుర్య ♦ దుశ్చేష్టోద్య
త్సుహ్రీచ్యుత నేతల కిల
నెహ్రూ తగఁ డంట రాజ♦నీతిజ్ఞుఁ డనన్!(1)

కొద్ది మార్పులతో...మఱి రెండు...

అహ్రీణనాటకాంచిత
దుహ్రేషకృతార్థధుర్య ♦ దుశ్చేష్టోద్య
ద్విహ్రేపణోత్కుల కిల
నెహ్రూ తగఁ డంట రాజ♦నీతిజ్ఞుఁ డనన్! (2)

అహ్రీణనాటకాంచిత
దుహ్రేషకృతార్థధుర్య ♦ దుశ్చేష్టోద్య
త్సహ్రీకపదోత్కటులకు
నెహ్రూ తగఁ డంట రాజ♦నీతిజ్ఞుఁ డనన్! (3)

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*****************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 07-02-2016
కవిత సంఖ్య: 227

శీర్షిక:-  పద్యకవి!

సమస్య:-
పద్యమ్ముల వ్రాయునట్టివాఁ డల్పుఁ డగున్!

కం.
హృద్యాంచితభావగత సు
వేద్యతరోల్లక్షణయుత ♦ వినుతోక్త నిస
ర్గోద్యద్రసపాకరహిత
పద్యమ్ముల వ్రాయునట్టి♦వాఁ డల్పుఁ డగున్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*********************************

అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 07-02-2016
కవిత సంఖ్య: 228

శీర్షిక:-  నిధి చాల సుఖమ...?

కం.
మధురముగఁ బాడెఁ ద్యాగయ
"నిధి చాల సుఖమ? రఘుకులు♦ని పదమ్ముల స
న్నిధి చాల సుఖమ?" యనుచును
సుధలు గురియు తెలుఁగు వెలుఁగు ♦ సూక్తులు మెఱయన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
***********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 07-02-2016
కవిత సంఖ్య: 229

శీర్షిక:-  జీతములేని కొలువు...!

సమస్య:-
జీతము లేనట్టి కొలువె శ్రేష్ఠము జగతిన్!

కం.
చేతమునందున నిల్పియు,
సీతాయుత రామచంద్రు ♦ స్థిరమగు భక్తిన్
గీతములఁ బాడి కొలిచెడి
జీతము లేనట్టి కొలువె ♦ శ్రేష్ఠము జగతిన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*****************************

అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 07-02-2016
కవిత సంఖ్య: 230

శీర్షిక:-  ముద్దబంతి పూవులు...!!!

కం.
దైవారాధన కొఱకై
సేవకులుగ హారరూప ♦ జీవిత మెసఁగన్
గేవల నిమిత్తమాత్రపుఁ
బూవులయెన్ ముద్దబంతి♦పూవులు ధాత్రిన్!

ఆ.వె.
పసుపు పచ్చ వన్నె ♦ పదహారణాల ప
సిండి పూఁత సొగసు ♦ సిరులు గురియు!
మహిళ కంద మిడియు ♦ మహిలోన వెలుఁగొందు
ముద్దబంతిపూలు ♦ ముద్దులొలుకు!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************

అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 07-02-2016
కవిత సంఖ్య: 231

శీర్షిక:-  కుంతి వరపరీక్ష...!!!

సమస్య:-
సైంధవుఁ గూడి కుంతి గనె శౌర్యరసోజ్జ్వలమూర్తిఁ గర్ణునిన్!

ఉత్పలమాల:
గంధగజేంద్రయాన తన ♦ కమ్ముని యిచ్చిన మంత్ర వైభవో
ద్బంధమునుం గనుంగొనఁగ ♦ భానునిఁ బిల్చెను; పిల్వఁగన్ జగ
ద్బాంధవుఁడున్ వరమ్మిడెను; ♦ తద్రవిఁ బూషుని సప్తశుక్ల స
త్సైంధవుఁ గూడి కుంతి గనె ♦ శౌర్యరసోజ్జ్వలమూర్తిఁ గర్ణునిన్!

[సప్తశుక్లసత్సైంధవుఁడు=ఏడు తెల్లని మేలి గుఱ్ఱములు గలవాఁడు=సప్తాశ్వరథుఁడు=సూర్యుఁడు]

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 07-02-2016
కవిత సంఖ్య: 232

శీర్షిక:-  జగడము...!!!

తేటగీతి:
జగడ మాడంగ హెచ్చును ♦ శత్రుభావ;
మెడఁద శాంతమ్ముఁ గోల్పోవు; ♦ హితముఁ దొలఁగు;
ధనము వ్యయమగు; సౌఖ్యమ్ముఁ ♦ దలఁగిపోవు!
జగడ మెంతేని వలదయ్య ♦ జనుల కెపుడు!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 07-02-2016
కవిత సంఖ్య: 233

శీర్షిక:-  గవాక్షము...ద్వారము...!!!

గురువుగారి ప్రశ్నకు, శిష్యుని సమాధానము...

ఉ.
"కుత్సిత యోచనుండుఁ గనుఁ ♦ గోరి గవాక్షమునుండి! యెప్పుడున్
సత్సుఖ మీయ నెంచు గుణ♦సాంద్రుఁడు ద్వారమునుండి కాంచు! నో
వత్స! విశేష మిందుఁ గన♦వచ్చెడి దేమి? వినంగఁ జెప్పుమా!"
"కుత్సితు దృష్టి మార్గ మిఱు♦కుం, గుణు దృష్టి చనె న్విశాలమై!"

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 07-02-2016
కవిత సంఖ్య: 234

శీర్షిక:-  బూడిదలోఁ బోసిన పన్నీరు...!!!

తే.గీ.(మాలిక):
ఒక్క దినమున నేఁ బోయి, ♦ యూరి బయటి
చెఱువు గట్టున నున్నట్టి ♦ చెట్టు పైని
పండ్లు తొంబది తొమ్మిది ♦ వఱకుఁ ద్రెంపి,
"యొకటి యైన నూ"ఱగు నంచు ♦ నుత్సహించి,
చివరి కొమ్మపై కెక్కంగ, ♦ శీఘ్రమె యది
విఱిగి పోవఁ, గాయల తోడఁ ♦ జెఱువు నందుఁ
బడితిఁ; దొంబది తొమ్మిది ♦ పండ్లుఁ బోయె!
బూదిఁ బడినట్టి పన్నీటి ♦ పోలిక యయె!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 07-02-2016
కవిత సంఖ్య: 235

శీర్షిక:-  దసరానాఁటి దీపావళులు...!!!

సమస్య:-
దసరా పండుగ దివ్యకాంతులను సంధానించె దీపావళిన్!


మత్తేభవిక్రీడితము:
అసమానోజ్జ్వల దివ్య శక్తి యుతయై, ♦ హర్యక్ష సంయానయై,
యసురానీక వినాశకాయుధకర ♦ ప్రాంచన్మహోద్వేగయై,
యసురుం ద్రుంచ భవాని; భూజనులు "నా♦హా" యంచు వెల్గింప నా
"దసరా పండుగ" దివ్యకాంతులను సం♦ధానించె దీపావళిన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 07-02-2016
కవిత సంఖ్య: 236

శీర్షిక:-  సరస్వతీ స్తుతి!

కం.
విద్యాధినేత్రి! మాతా!
సద్యః స్ఫురణ ప్రదాత్రి! ♦ శారద! వాణీ!
మద్యోగ్య పద్య ధాత్రీ!
మాద్య న్మంగళ సుగాత్రి! ♦ మాన్య!నమస్తే!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 07-02-2016
కవిత సంఖ్య: 237

శీర్షిక:-  శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రత మాహాత్మ్య కథ!

ఆ.వె.
సకల దేవతాళి ♦ సంస్తుతించుచునుండఁ
జేరి పార్వతియునుఁ, ♦ జిఱునగవుల
శివుఁడు తనదు భస్మ♦సింహాసనమ్మునఁ
గొలువు దీఱఁ, బతినిఁ ♦ గోరెనిట్లు! (1)

ఆ.వె.
“స్వామి! స్త్రీలు సకల ♦ సౌఖ్యసౌభాగ్యముల్,
పుత్రపౌత్రవృద్ధిఁ ♦ బొందునట్టి
వ్రత మొకండుఁ దెలిపి, ♦ వ్రతవిధానమ్మునుఁ
జెప్పుమయ్య నాకుఁ ♦ జిత్త మలర!” (2)

కం.
సతి కోరఁగ విని, శివుఁడును
హిత మిత వాక్యముల ననియె, ♦ “హే పార్వతి! నీ
వతి వినయముననుఁ గోరితి;
కుతూహల మ్మెసఁగ వినుము ♦ కోరిక తీఱన్! (3)

తే.గీ.
మగధదేశానఁ గుండిన ♦ మనెడి పట్ట
ణమున నొక ద్విజ, ‘చారుమ♦తి’, మతి దధిజ,
పద్మ పదపద్మ సక్త స♦ద్భక్తి హృదయ,
ఘన పతివ్రత, సద్వంద్య ♦ కలదు; వినుము! (4)

కం.
ఒకనాఁడు స్వప్నమందున
సకల ధనము లొసఁగు తల్లి, ♦ సాక్షా ద్రమయే
ప్రకటిత మాయెను సరగున
వికసిత కరుణా హృదబ్జ ♦ విలసితమణియై! (5)

తే.గీ.
“చారుమతి! నన్నుఁ బూజింపు, ♦ శ్రావణమునఁ
బౌర్ణమికి ముందునన్ శుక్ర♦వారమందు!
సకల సౌభాగ్య సంతాన ♦ సౌఖ్యతతులఁ
గూర్చుదానను నమ్ముమో ♦ గుణవిశాల!” (6)

ఆ.వె.
అనుచుఁ బలికి మాయ♦మాయె నా మాతయ;
చారుమతియు లేచి, ♦ సంతసించి,
“వరము లొసఁగు తల్లి! ♦ వరలక్ష్మి! కరుణించి,
మమ్ముఁ బ్రోవు మమ్మ! ♦ నెమ్మి నిమ్మ! (7)

కం.
హే మాతా! సంపత్కరి!
శ్రీ! మా! నారాయ ణీంది! ♦ సింధుజ! లక్ష్మీ!
నేమమున నిన్నుఁ గొలుతును;
నీ మనమున మమ్ముఁ గరుణ ♦ నెసఁగఁగఁ గనుమా!” (8)

తే.గీ.
అనుచుఁ బరిపరి విధముల ♦ వినుతి సేసి,
పతికి, నత్తమామలకును ♦ నతివ తెలుప;
సంతసమ్మున విని, వారు ♦ సమ్మతించి,
“వ్రతము సలుపంగ వలె” నని ♦ పలికి రపుడు! (9)

కం.
ఇది విన్న యూరి సుదతులు
ముదమున మది మెచ్చి యంతఁ ♦ బున్నమి మున్నై
యెదురుపడు శుక్రవారము
గదురన్ శ్రావణమునందు ♦ ఘనమగు వేడ్కన్! (10)

తే.గీ.
“పద్మకరి! సర్వలోకైక♦వంద్య! లక్ష్మి!
దేవి! నారాయణ ప్రియా♦బ్ధిజ నమామి!”
యనుచు వారలు చారుమ♦తినిఁ గలసియుఁ
జేరి వరలక్ష్మి పూజనుఁ ♦ జేసి రపుడు. (11)

తే.గీ.
తొలి ప్రదక్షిణచే నంది♦యలును మ్రోగె;
మలి ప్రదక్షిణఁ గంకణ♦ములు మెఱసెను;
కడ ప్రదక్షిణ సర్వాంగ ♦ ఘటిత భూష
ణ యుతలైరి! సంపదలె యం♦దఱి గృహాల!! (12)

తే.గీ.
పఱఁగ వరలక్ష్మి కరుణించి ♦ పడతులకును
సంపదలు ధాన్య సౌఖ్య స♦త్సంతతులను,
నాయురారోగ్య భోగ్య స♦న్మాన్యములను
దగఁ బ్రసాదించె! వ్రత ఫలి♦తమ్ము దక్కె!! (13)

కం.
సతి వింటివె యీ కథ! నే
సతి పతు లిది విన్న మఱియుఁ ♦ జదివిన, లక్ష్మీ
సతి, తా నొసఁగును సకలము,
లతి శుభముల నిచ్చుఁ గాత ♦ మనవరతమ్మున్!" (14)

(ఇది వరలక్ష్మీ వ్రతమాహాత్మ్య కథ)

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
***************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 07-02-2016

శీర్షిక:-  భజే శారదాంబా!

[శంకరాచార్యులవారి శారదా భుజంగోత్ప్రేరిత శారదా స్తుతి]

భుజంగప్రయాత వృత్తములు:

కవిత సంఖ్య: 238
మనీషా! ప్రవీణా! మహేంద్రాది పూజ్యా!
పునీతాంతరంగా! పురంధ్రీ లలామా!
మనోజ్ఞ ప్రమోదా! మనోఽభీష్ట దాయీ!
వనేజాంబకాంబా! భజే శారదాంబా!!

కవిత సంఖ్య: 239
మనః క్లేశ దూరీ! మనోల్లాస కారీ!
మనః కావ్య కల్పా! మనోత్తేజ వాక్యా!
మనః పద్య రూపా! మనోజాత భాషా!
వనేజాంబకాంబా! భజే శారదాంబా!!

కవిత సంఖ్య: 240
వినోద ప్రదాత్రీ! విశిష్టాధి నేత్రీ!
కనద్భవ్య తంత్రా! ఘనోద్బీజ మంత్రా!
సునీతాప్త వాక్యా! సుధాపూర్ణ వాణీ!
వనేజాంబకాంబా! భజే శారదాంబా!!

కవిత సంఖ్య: 241
ఘనశ్లోక వంద్యా! కరే పుస్తకాఢ్యా!
మనుప్రోక్త సూత్రా! మనః కల్పవృక్షా!
ధనౌన్నత్య విద్యా! ధరవ్యాప్త శాస్త్రా!
వనేజాంబకాంబా! భజే శారదాంబా!!

[ఈ వృత్తమునకు సంస్కృతమున నేడవ యక్షరమునకు యతి నియమముండును. తెలుఁగున నెనిమిదవ యక్షరమునకు యతిమైత్రి పాటింపఁబడును. కాని వీనిని నేను సంస్కృత మర్యాదననుసరించి యేడవ యక్షరమునకే యతిమైత్రినిం బాటించితిని. తెలుఁగు మర్యాదననుసరించి నాలుఁగు వృత్తములకును (నేక) ప్రాసఁ బాటించితిని. మిత్రులు గమనింపఁగలరు]

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 07-02-2016

శీర్షిక:- కంచి గరుడ సేవ!

కవిత సంఖ్య: 242
ఆ.వె.
చదువు రాని వాని ♦ సంచిత గ్రంథాస్థ;
దసలు పంచెఁ గోరు ♦ ముసలి భ్రాంతి;
ముక్కర నటఁ గోరు ♦ ముక్కిడి యందమ్ముఁ,
గంచి గరుడ సేవ ♦ ఘనత లేల?

కవిత సంఖ్య: 243
ఆ.వె.
అంధుఁ జేత నున్న ♦ యద్దమ్ము పగిదిని;
మూక చేతనున్న ♦ మైకు వలెను;
చెవిటి వాని చెవిని ♦ స్పీకరున్నట్టులు,
కంచి గరుడ సేవ ♦ ఘనత లేల?
(అన్యదేశ్యాలు హాస్యమునకు గ్రహింపఁబడినవిగా నెఱుంగునది)

కవిత సంఖ్య: 244
ఆ.వె.
బోడిగుండు వాని ♦ పొంత దువ్వెన వలె;
నేతి బీర లోని ♦ నేయి రీతిఁ;
గామితమ్ము లిడని ♦ క్ష్మాభృత్తు కైవడిఁ,
గంచి గరుడ సేవ ♦ ఘనత లేల?

కవిత సంఖ్య: 245
ఆ.వె.
సార మింత లేని ♦ సంసారము వలె; నా
మోద మింత లేని ♦ మోదుగు వలె;
సలిల మింత లేని ♦ సరసి పోలికఁ జూడఁ
గంచి గరుడ సేవ ♦ ఘనత లేల?

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 07-02-2016
కవిత సంఖ్య: 246

శీర్షిక:- ముంచినట్టివాఁడు...!!!

ఆ.వె.
భాగవతము వ్రాసె ♦ భక్తిచేఁ బోతన్న!
దాశరథిని రామ♦దాసు పాడె!
భక్తిఁ దేలి జనుల ♦ భక్తి రసమ్మున
ముంచినట్టివాఁడె ♦ పూజ్యుఁ డయ్య!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 08-02-2016

శీర్షిక:- వావి వరుసలు...!!

సమస్య:-
వావి వరుసలఁ జూడనివా రనఘులు!!


కవిత సంఖ్య: 247
కష్టకాలాన "రక్షింతు ♦ నిష్టుల" నని;
"వీరు నా వారలు; పరాయి ♦ వారు వార"
లంచు గణియింప నొల్లక; ♦ మంచిఁ గోరి,
వావి వరుసలఁ జూడని♦వా రనఘులు!

కవిత సంఖ్య: 248
నరహరియె తన జనకుని ♦ మరణమునకుఁ
గారకుం డని యెఱిఁగియుఁ ♦ గరుణఁ బ్రోవ
భక్త ప్రహ్లాదుఁ డా హరిఁ ♦ బ్రస్తుతించె!
వావి వరుసలఁ జూడని♦వా రనఘులు!!

కవిత సంఖ్య: 249
భ్రాతృ దుష్కృత్య దుస్సహ ♦ ప్రాశ్నికుఁడు, వి
భీషణుఁడు, రాము శరణమ్ము ♦ వేడి, యగ్ర
జాపమృత్యు కారక పుణ్య ♦ చరితుఁ డాయె!
వావి వరుసలఁ జూడని♦వా రనఘులు!!

కవిత సంఖ్య: 250
అన్నదమ్ములు ద్రౌపది, ♦ నావభృథను
నిండు సభలోని కీడ్చి, దు♦ర్నీతి తోడ
భంగపెట్ట, వికర్ణుండు ♦ ప్రతిఘటించె!
వావి వరుసలఁ జూడని♦వా రనఘులు!!

కవిత సంఖ్య: 251
పల్లవేశుఁడు మాధవ♦వర్మ, తనదు
సుతుఁడు రథచోదనముచే శి♦శువును జంప;
పొరిగొనిన సుతునకు నిడె ♦ మరణశిక్ష!
వావి వరుసలఁ జూడని♦వా రనఘులు!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*****************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 08-02-2016
కవిత సంఖ్య: 252

శీర్షిక:- ధర్మ పక్షము...!

సమస్య:-
పాండవులు దుష్ట చిత్తులై భంగ పడిరి

శిష్ట మానసులై నెగ్గి, ♦ సిరులు పొంది,
మివుల నానందమునఁ దేలి, ♦ మిన్నలైరి
పాండవులు! దుష్ట చిత్తులై ♦ భంగ పడిరి
కౌరవులు! ధర్మమే గెల్చె ♦ ధారుణి పయి!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 08-02-2016
కవిత సంఖ్య: 253

శీర్షిక:- పెండ్లి విందు!

సమస్య:-
అరిసెల వేఁచఁగా వలయు నాముదమందునఁ బెండ్లి విందుకై!

[వియ్యాలవారి పెండ్లి విందుకై పాకశాలలో చమత్కారముగ మాటలాడుకొను సందర్భము]

చం.
విరసత వీడి సేయవలె ♦ వియ్యపువారలు విందుభోజనాల్!
సరసుల వంటకమ్ము లివి! ♦ "చాలవు, తెమ్మిఁకఁ గొన్ని" యంచుఁ బల్
సరసతఁ బూని కోరఁగనుఁ ♦ జక్కని బూరెలు, చిల్లి గారె లీ
యరిసెల వేఁచఁగా వలయు ♦ నా  ముదమందునఁ బెండ్లి విందుకై!

(ఆముదమందున=ఆముదములో, ఆ వియ్యాలవారు వచ్చినప్పటి సంబరములో)

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 08-02-2016

శీర్షిక:- ధవుని గర్భము!

సమస్య:-
ధవున కపుడు గర్భమయ్యెఁ దనయుఁడు పుట్టెన్!

కవిత సంఖ్య: 254
[కళాపూర్ణోదయ గత సుగాత్రీశాలీనుల (సుముఖాసత్తి, మణిస్తంభుల) కథనిట ననుసంధానించుకొనవలసినది. శారదాదేవి కృపచే పతి పత్నిగాను, పత్ని పతిగాను మాఱిరి. ప్రస్తుత మీ సమస్యాపూరణమునకు మూలమిదియే...]

చివరకుఁ దన పతి కోర్కిని,
ధవు రూపును సతియుఁ గోరె; ♦ ధవళాంగి కృపన్
భువి నట సతి పతిగ వఱల,
ధవున కపుడు గర్భమయ్యెఁ ♦ దనయుఁడు పుట్టెన్!

(ధవళాంగి=శారదాదేవి;
వఱలు=ప్రకాశించు,ప్రవర్తిల్లు,వ్యాపించు;
ధవుఁడు= సుముఖాసత్తి(సుగాత్రి)గా మాఱిన మణిస్తంభుఁడు;
తనయుఁడు=కళాపూర్ణుఁడు)

**************

కవిత సంఖ్య: 255
[ఎంత కాలమైనను సంతానవతి కాని యొక యువతి, శివునర్చించి, ముడుపుఁ గట్టినచో సంతానము కలుగు ననఁగా, నటులే సేసి, సంతానవతియైన సందర్భము...]

శివు నర్చసేసి సంతా
నవతిగఁ గాఁగోరి యువతి ♦ నమ్మియు నెదలోన్
దివిరి ముడుపుఁ గట్టె నుమా
ధవున కపుడు, గర్భమయ్యెఁ ♦ దనయుఁడు పుట్టెన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
****************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 08-02-2016
కవిత సంఖ్య: 256

శీర్షిక:- సతికి నమస్సులు...!

సమస్య:-
సతికి నమస్కరించి విలసద్గతిఁ గాంచిరి పెద్దలెందఱో!

[పతి సేవ నొనర్చి, మాన్యయై(నక్షత్రమై)న యరుంధతీసతిని పెండ్లిండ్లలో వధూవరులకుఁ జూపించుట మన యాచారము కదా!]

చంపకమాల:
నుత గుణ మాన్యయై, పతికి ♦ నొప్పిదమైన విశిష్ట సేవలన్
సతతముఁ జేసి, మించి, విల♦సన్మతి భక్తిని నిల్పి, భర్త కా
మితమును దీర్చి, ఋక్షమయె! ♦ మెప్పుగఁ బెండ్లిని నా యరుంధతీ
సతికి నమస్కరించి, విల♦సద్గతిఁ గాంచిరి పెద్దలెందఱో!

(ఋక్షము=నక్షత్రము)

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 08-02-2016
కవిత సంఖ్య: 257

శీర్షిక:- వెన్నుని మరది!

సమస్య:-
మరదిని వరియించె కృష్ణ మత్స్యము గూలన్

(ఇది శ్రీ ఎం.అంజయ్య [Sk-501] గారిచ్చిన సమస్య)

కం.
పరుగునఁ జని ద్రుపదుని సభ
నరుదగు నా స్వయంవరము♦నను మత్స్యమ్మున్
నరుఁడుఁ దునుమ నా వెన్నుని
మరదిని వరియించెఁ గృష్ణ ♦ మత్స్యము కూలన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 08-02-2016
కవిత సంఖ్య: 258

శీర్షిక:- సంపాదన లేని మగఁడు!

సమస్య:-
సంపాదన లేని మగని సాధ్వి నుతించెన్!

ఇంపయిన జీవితములో
నింపాదిగఁ బుణ్యములను ♦ నింపుకొనుచుఁ, దా,
ముంపు నిడునట్టి "పాపపు
సంపాదన" లేని మగని, ♦ సాధ్వి నుతించెన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 08-02-2016
కవిత సంఖ్య: 259

శీర్షిక:- మగలకు బావ!

ఎం. అంజయ్యగౌడ్ గారిచ్చిన
సమస్య:-
బావా రమ్మని బిలిచెను పాంచాలి హరిన్

కం.
కావరమున నానతిఁ గొని
ద్రోవది వసనమ్ములూడ్చ ♦ దుశ్శాసనుఁడున్;
"గావఁగ నను, నా మగలకు
బావా! ర"మ్మని పిలిచెను ♦ పాంచాలి హరిన్!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*****************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 08-02-2016
కవిత సంఖ్య: 260

శీర్షిక:- మగలకు బావ!

ఎం. అంజయ్యగౌడ్ గారిచ్చిన
సమస్య:-
ధవుని గని చెల్లెనని బల్కె దంతియాన

తే.గీ.
పెండ్లి కూఁతురౌ మఱదలి ♦ పేర్మి మగఁడు
తనదు వరుసనుం దెలియంగఁ ♦ దలఁచి యడుగ;
వినఁగ నిట్టులఁ దనదు మ♦గని చెలియలి
ధవుని గని "చెల్లె"నని వల్కె ♦ దంతియాన!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 09-02-2016
కవిత సంఖ్య: 261

శీర్షిక:-  పిలుపు!

సమస్య:-
దారా రమ్మని పిల్చె నొక్క సతి భర్తన్ బ్రేమ పొంగారఁగన్!

శార్దూలవిక్రీడితము:
"రారా సుందర! మద్విశాల హృది సా♦మ్రాజ్య క్షితీశుండవై,
నోరారంగను నన్ను బిల్చి, యిదె నీ ♦ నూత్నానురాగమ్ముతో
దారం జేరుకొనంగ రమ్ము! మదనా! ♦ తప్తాంతరంగ ప్రమో
దా! రా ర"మ్మని పిల్చె నొక్క సతి భ♦ర్తన్ బ్రేమ పొంగారఁగన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 09-02-2016
కవిత సంఖ్య: 262

శీర్షిక:-  అభినవ భీష్ముఁడు!

సమస్య:-
భీష్ముఁ డంబను బెండ్లాడి బిడ్డలఁ గనె!

తే.గీ.
అతఁడు గాంగేయ సన్నిభుఁ, ♦ డతని నంబ
వలచి, పెండిలి యాడంగఁ ♦ దలఁచి, చేరి,
జాయ కాఁ గోర్కిఁ జెప్పంగ, ♦ నా యభినవ
భీష్ముఁ డంబను బెండ్లాడి, ♦ బిడ్డలఁ గనె!

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*****************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 09-02-2016
కవిత సంఖ్య: 263

శీర్షిక:-  కలుగని దురదృష్టము!

సమస్య:-
దురదృష్టము వలన సిరులు దొరకు జనులకున్!

కం.
దురదృష్టము రాకుంటకు
వరమందిరి పురజనములు ♦ వరలక్ష్మి కడన్!
వరము కతన, కలుగని యా
దురదృష్టము వలన, సిరులు ♦ దొరకు జనులకున్!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 09-02-2016
కవిత సంఖ్య: 264

శీర్షిక:- పురూరవుఁడు!

సమస్య:-
రాముఁ డానంద మందె నూర్వశిని బొంది!

తే.గీ.
ఆ పురూరవుఁ, డతి మనో♦హరుఁడు, ఘనుఁడుఁ,
జంద్ర వంశజుఁ, డైలుండు, ♦ సాధుగుణుఁడు,
బుధ సుతుండుఁ, బ్రతిష్ఠాన ♦ పుర మనోఽభి
రాముఁ డానంద మందె నూ♦ర్వశిని బొంది!

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*****************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 09-02-2016
కవిత సంఖ్య: 265

శీర్షిక:- గార్దభ గాన మాధురి!

సమస్య:-
గాడిదలెల్లఁ జేసినవి గానముఁ గర్ణ రసాయనమ్ముగన్!

ఉ.
నాఁడు సుయోధనుండు జన♦నమ్మయె! నప్పుడు భూనభోంతరాల్
గోడును వెళ్ళఁ గ్రక్కినవి! ♦ ఘోరతరమ్ముగఁ గూసె ఘూకముల్!
వాడలనుండు కుక్కలును ♦ బావురు మన్నవి! సంతసమ్మునన్
గాడిదలెల్లఁ జేసినవి ♦ గానముఁ గర్ణ రసాయనమ్ముగన్!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 09-02-2016

శీర్షిక:- నరక సుఖము!

సమస్య:-
నరకమున సుఖమ్ము దొరకు నయ్య!

(ఆటవెలఁది సమస్యా పాదమునుఁ గొని, ఛందో వైవిధ్యముతో నేఁ జేసిన పూరణములు)

కవిత సంఖ్య: 266

కం.
ధరలన్ని పెరిగె నేఁ, డీ
ధరలో సుఖజీవనమ్ము ♦ దక్కక, పేదల్
నిరసించుచు నిటులందురు
"నరకమున సుఖమ్ము దొరకు ♦ నయ్య!" యటంచున్!

***************
కవిత సంఖ్య: 267

తే.గీ.
వ్యాధి ముదిరియు దుఃఖించు ♦ వాఁడొకండుఁ
జావుఁ గోరుచు దైవమున్ ♦ బ్రోవుమంచు
వేడుచుండెను పరిపరి ♦ విధములుగను
"నరకమున సుఖమ్ము దొరకు ♦ నయ్య!" యనుచు!
***************
కవిత సంఖ్య: 268

[యముని వలచిన ధూమోర్ణ తండ్రితోఁ బలికిన మాటలు]

ద్విపద:
"యముని వలచి తేను ♦ సుమశరు మహిమ;
మముఁ గూర్చఁగఁ బరిణ♦యము సేయు మయ్య!
తరతరమ్ములుగ సుం♦దరతరమ్మైన
నరకమున సుఖమ్ము ♦ దొరకునయ్య మఱి!!"
**************
కవిత సంఖ్య: 269

[దేవదానవ సంగ్రామమునఁ జావఁ గోరు నొక దానవుని స్వగతము]

ఆ.వె.
"యుద్ధ రంగమందు ♦ యోధుండుఁ జచ్చిన,
స్వర్గమునకు నేఁగి ♦ వఱలు నండ్రు!
స్వర్గమందుఁ జేర ♦ వాసవుఁ డిడు బాధ!
నరకమున సుఖమ్ము ♦ దొరకు నయ్య!!"

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 09-02-2016
కవిత సంఖ్య: 270

శీర్షిక:- ముక్తి కాంతాలోలుఁడు!

సమస్య:-
కాంతా లోలుండె మోక్షగామి యనఁ దగున్!

కం.
సుంతయు బంధ మ్మందక,
యంతయు బ్రహ్మమ్మటంచు, ♦ నందె మనమ్మున్
జింతింప నిలుపు, నిర్వృతి
కాంతా లోలుండె మోక్ష♦గామి యనఁ దగున్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 09-02-2016
కవిత సంఖ్య: 271

శీర్షిక:- ఓపిక చచ్చినవాఁడు!

సమస్య:-
చచ్చినవాఁ డాగ్రహించి, శత్రువుఁ గూల్చెన్.

కం.
హెచ్చిన సహనము తోడుత
వచ్చియు భీముఁ డని సేయ, ♦ బార్హద్రథుఁ డా
రచ్చను దిట్టఁగ, నోపిక
చచ్చినవాఁ డాగ్రహించి, ♦ శత్రువుఁ గూల్చెన్!

(బార్హద్రథుఁడు=బృహద్రథుని కుమారుఁడు>జరాసంధుఁడు)

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 09-02-2016
కవిత సంఖ్య: 272

శీర్షిక:- శరము!

సమస్య:-
శరమున్ గని జింకపిల్ల సంతసమందెన్

కం.
నరులను గని పరువెత్తుచుఁ
దరువుల డొంకలను దాఁటి ♦ దప్పికఁ గొనియున్
దరినున్న కొలను లోపల
శరమున్ గని జింకపిల్ల ♦ సంతసమందెన్!

(శరము=నీరు; [బాణమని మఱియొక యర్థము])

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 09-02-2016
కవిత సంఖ్య: 273

శీర్షిక:- రావణ సంహారము!

సమస్య:-
భరతునిఁ జంపె రాఘవుఁడు భామినికై సురకోటి మెచ్చఁగన్!

చం.
ధరణిసుతాపహర్తను, న♦ధర్మపరాయణు, రాక్షసేశ్వరున్,
వరబల గర్వితున్, గిరిశ♦భక్తుని, దిక్పతివైరినిన్, మునీ
శ్వరగణ బాధకున్, త్రిదశ♦శాసను, దుర్మదు, రావణాఖ్యు, దం
భ రతునిఁ జంపె రాఘవుఁడు ♦ భామినికై సురకోటి మెచ్చఁగన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 09-02-2016

శీర్షిక:- జ్ఞాని!

సమస్య:-
బాట వీడి నడచువాఁడె జ్ఞాని!

కవిత సంఖ్య: 274
ఆ.వె.
పరుల కెపుడు మిగులఁ ♦ బరమార్థ మందించు
బోధ సేసి, యెట్టి ♦ బాధ నిడక,
ధర్మ మాచరించి, ♦ తా నెప్పుడునుఁ దప్పు
బాట వీడి నడచు♦వాఁడె "జ్ఞాని"!
*************************
కవిత సంఖ్య: 275
ఆ.వె.
సకల శాస్త్రములనుఁ ♦ జక్కఁగాఁ బఠియించి,
మోక్ష మార్గ మెపుడు ♦ బోధ సేసి,
భోగములను విడచి, ♦ భువిఁ గల్ల గురువుల
బాట వీడి, నడచు♦వాఁడె "జ్ఞాని"!

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
**************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 11-02-2016
కవిత సంఖ్య: 276

శీర్షిక:-  శత్రుఘ్నుఁడు!

సమస్య:-
శివుఁడు దశరథునకుఁ జిన్న కొడుకు!

ఆ.వె.
సద్గుణాంచితుండు ♦ శత్రుఘ్నుఁ, డెన్నఁగ
మహిత యశుఁడు, సుజన ♦ మాన్యుఁ డతఁడు,
హరికి ముద్దుఁ దమ్ముఁ, ♦ డతఁడెపో కరుణను
శివుఁడు, దశరథునకుఁ ♦ జిన్న కొడుకు!

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 11-02-2016
కవిత సంఖ్య: 277

శీర్షిక:-  ఆకుఁదేలు!

సమస్య:-
కుందేలును కోడిపిల్ల గుటుకున మ్రింగెన్.

కం.
విందారగించఁ జని, తన
ముందునఁ గనిపించినట్టి ♦ ముద్దాయియునై,
మంద గమనయౌ నా యా
కుందేలును కోడిపిల్ల ♦ గుటుకున మ్రింగెన్!

(ముత్+దాయి=సంతోషమును గలిగించునది.
ఆకుందేలు=ఆకుఁదేలు>ఆకుతేలు)

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 11-02-2016
కవిత సంఖ్య: 278

శీర్షిక:-  సమస్యాపూరణము!

సమస్య:-
అవధానమ్మునఁ జేయఁ గూడదు సమస్యాపూరణ మ్మెప్పుడున్.

మత్తేభవిక్రీడితము:
సవన మ్మీ యవధాన, మిందుఁ గనఁగన్ ♦ సద్యః స్ఫురద్భావముల్
సెవులన్ విందుల నోలలాడ నిడుఁ, గిం♦చిత్తైన నాలస్య మీ
యవధానమ్మునఁ జేయఁ గూడదు; సమ♦స్యాపూరణ మ్మెప్పుడున్
మివులన్ మెప్పులఁ దెచ్చుఁ బండితులకున్ ♦ మేల్మేలనంగన్ భళా!

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 11-02-2016
కవిత సంఖ్య: 279

శీర్షిక:-  కువలయము!

సమస్య:-
కుండఁ లోనఁ బెట్టెఁ గువలయమును!

పూరణము:-

[కువలయమనఁగ భూమి యనియుఁ గలువపూ వనియు నర్థములు కలవు. ఒకఁడు కలువపూవునుం గుండలోనఁ బెట్టెనని నా పూరణము]

ఆ.వె.
కలువ యొకటి విరిసెఁ ♦ గాసారమందున!
వన్నెఁ గాంచి మనసు ♦ పడియు నొకఁడు
తనివిఁ గోసి, తెచ్చి, ♦ దాని ఱేకులు వాడ
కుండఁ, లోనఁ బెట్టెఁ ♦ గువలయమును!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 11-02-2016

శీర్షిక:-  కల...?!

సమస్య:-
కలఁ గాంచితి మోద మలరఁ గనుమూయకయే!

పూరణములు:-

కవిత సంఖ్య: 280

కం.
పలుకోర్కెలు కొనసాఁగఁగ,
నిలు వీడియుఁ, దోటలోన ♦ నిష్ఠను బాద
మ్ములు మోపియు, నెదురం జిలు
కలఁ గాంచితి మోద మలరఁ ♦ గనుమూయకయే!
*****************
కవిత సంఖ్య: 281

కం.
ఇల వీడి ఖతలమునఁ జనఁ,
దుల లేనటువంటి సద్వ్రతుల్ ♦ గంధర్వుల్
పులకించి, నాకు నిడ, నెఱ
కలఁ గాంచితి మోదమలరఁ ♦ గనుమూయకయే!

(ఎఱకలు=రెక్కలు)
*****************
కవిత సంఖ్య: 282

కం.
కలి మహిమఁ బేద నయ్యును
నిలలో ధనవంతునైన ♦ నెటు లుందునొ చే
తలఁ గాకుండిననుఁ బగటి
కలఁ గాంచితి మోద మలరఁ ♦ గనుమూయకయే!

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*****************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 11-02-2016
కవిత సంఖ్య: 283

శీర్షిక:-  తాటియాకులు!

సమస్య:-
కమ్మలు మోకాళ్ళు దాఁకి ఘలు ఘలుమనియెన్!

పూరణములు:-

కం.
ఇమ్ముగ గుడిసెను వేయుచు,
రమ్మని నా మిత్రుఁడనఁగ, ♦ రంజిలుచును నే
నమ్మహిఁ జన, గోడ నిడిన
కమ్మలు మోకాళ్ళు దాఁకి ♦ ఘలు ఘలుమనియెన్!

(కమ్మలు=తాటియాకులు)

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 11-02-2016
కవిత సంఖ్య: 284

శీర్షిక:-  హరి ప్రత్యర్థి కుచేలుఁడా?

సమస్య:-
ఆ కుచేలుఁడు హరికిఁ బ్రత్యర్థి యగును!


యాదవునిఁ జేరి సంపన్నుఁ ♦ డాయె నెవఁడు?
ఆ గజేంద్రుఁడు నెవనికి ♦ నార్తిఁ దెలిపె?
రామునకు రావణుం డిల ♦ నేమి యగును?
ఆ కుచేలుఁడు; హరికిఁ; బ్ర♦త్యర్థి యగును!

-:శుభం భూయాత్:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 11-02-2016

శీర్షిక:-  కుల వాసన...!

సమస్య:-
కుల వాసన నెంచి చూడ గుమగుమ లాడెన్!

పూరణములు:

కవిత సంఖ్య: 285
కం.
చలికాలపు టుదయమునన్
జెలి యల్పాహారమునకు ♦ సందడితోఁ బో
పుల యటుకులు సేయఁగ, నటు
కుల వాసన నెంచి చూడ ♦ గుమగుమ లాడెన్!
*****************
కవిత సంఖ్య: 286
కం.
తులలేని విధముగా నటఁ
జెలి చేసెను "బూఁతఱేకు" ♦ చిఱువంటకముల్
దలఁపుల మెదిలెడి యా ఱే
కుల వాసన నెంచి చూడ ♦ గుమగుమ లాడెన్!
*****************
కవిత సంఖ్య: 287
కం.
తొలి "బర్తుడే"కు మనుమని
కల "కేకులు" రెండు తెచ్చి, ♦ "కట్" చేయంగన్
గలిగిన "ఖుసి" కన్నను. కే
కుల వాసన నెంచి చూడ ♦ గుమగుమ లాడెన్!

(అన్యదేశ్య పదములు వినోదార్థము వాడితిని)

-:స్వస్తి:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 11-02-2016
కవిత సంఖ్య: 288

శీర్షిక:- నీచునిఁ బొగడిన ద్రౌపది!

సమస్య:-
దుస్ససేనునిఁ గీర్తించె ద్రుపదతనయ!

పూరణము:

తే.గీ.
ఱొమ్ముఁ జీల్చియుఁ ద్రాగ ర♦క్తమ్ము; మఱియుఁ
దనదు కేశ సంస్కరణమ్ముఁ ♦ గొనలు సాఁగఁ;
గదన రంగాన భీమున ♦ కదను నిడిన
దుస్ససేనునిఁ గీర్తించె ♦ ద్రుపదతనయ!

-:స్వస్తి:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 11-02-2016
కవిత సంఖ్య: 289

శీర్షిక:- భస్మాసుర కృతము!

సమస్య:-
నమ్మిన వారి నెల్లరను ♦ నాశ మొనర్చుటె నీతి యిద్ధరన్.

పూరణము:

[భస్మాసుర వర వృత్తాంతము]

ఉ.
ఇమ్ముగఁ జేసియుం దపము; ♦ నీశుని నిమ్మనె బుగ్గిసేసి, మో
దమ్మును గూర్చెడిన్ వరము; ♦ దానికి నీశుఁడు నట్లె యీయఁగా;
నమ్మక, దాని నా ప్రమథ ♦ నాథుని పైనఁ బరీక్షఁ గోరెఁ బో!
నమ్మిన వారి నెల్లరను ♦ నాశ మొనర్చుటె నీతి యిద్ధరన్!!

-:స్వస్తి:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*********************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 11-02-2016

శీర్షిక:- శివుని మోదము!

సమస్య:-
సీతమ్మనుఁ బెండ్లియాడె ♦ శివుఁడు ముదమునన్.

పూరణములు:

కవిత సంఖ్య: 290
కం.
ప్రీతుండై శ్రీరాముఁడు
సీతమ్మను బెండ్లియాడె; ♦ శివుఁడు ముదమునన్
మాతంగి యుతుఁడునై చని,
సీతారాములకు "స్వస్తి" ♦ చెప్పియుఁ దరలెన్!
*****************
కవిత సంఖ్య: 291
[క్రమాలంకారమునఁ బూరణము]
కం.
ప్రీతిన్ రాముం డేమయె?
శీతాద్రిజ పతి యెవండు? ♦ చిరకాలమ్మున్
జేత మ్మెటులుండవలెన్?
సీతమ్మను బెండ్లియాడె; ♦ శివుఁడు; ముదమునన్!
*****************
కవిత సంఖ్య: 292
కం.
సీతకుఁ బొరు గిలు శివునకుఁ
జేతమ్మునఁ బ్రేమ యెసఁగె! ♦ స్థిర జీవికకై
మాతాపిత సమ్మతితో
సీతమ్మనుఁ బెండ్లియాడె ♦ శివుఁడు ముదమునన్!!

-:స్వస్తి:-
******************

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 11-02-2016

శీర్షిక:- పతివ్రత!

సమస్య:-
తిప్పలఁ బెట్టెడు సతియె పతివ్రత గాదే?

పూరణములు:

కవిత సంఖ్య: 293
[సత్యభామనుం గూర్చిన పూరణము]
కం.
ఒప్పించి మగనితోఁ జని,
తప్పులు సేసిన దనుజు న♦ధర్మున్ దుష్టున్
దెప్పుచు ననిలో నరకుని
దిప్పలఁ బెట్టెడు సతియె ప♦తివ్రత గాదే?
*****************
కవిత సంఖ్య: 294
[ద్రౌపదిం గూర్చిన పూరణము]
కం.
చెప్పియుఁ దన కష్టమ్మును,
గొప్పగఁ బతి భీము జయముఁ ♦ గోరుచు, నుల్లం
బొప్పఁగఁ దుర్మదుఁ గీచకుఁ
దిప్పలఁ బెట్టెడు సతియె ప♦తివ్రత గాదే?
*****************
కవిత సంఖ్య: 295
[మందోదరిం గూర్చిన పూరణము]
కం.
ముప్పొదవును మునుముందని,
యొప్పుల కుప్పయగు సీత ♦ నొప్పుగ నిడుమం
చెప్పుడు మగఁడగు రావణుఁ
దిప్పలఁ బెట్టెడు సతియె ప♦తివ్రత గాదే?

-:స్వస్తి:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 11-02-2016

శీర్షిక:- పాండుసుతులు!

సమస్య:-
పానకములోని పుడుకలు పాండుసుతులు!

పూరణములు:

కవిత సంఖ్య: 296
[దుర్యోధనుని స్వగతము]
తే.గీ.
"మామ, తమ్ముఁడు, మిత్రుఁడు ♦ మామకాజ్ఞఁ
బాలనము సేసి, నను సార్వ♦భౌముఁ జేయ,
జ్ఞాతులనుఁ గూల్చి, నిష్కంట♦కము నొనర్త్రు!
పానకములోని పుడుకలు ♦ పాండుసుతులు!!"
*****************
కవిత సంఖ్య: 297
తే.గీ.
భారతమ్మునఁ గనఁగానుఁ ♦ గౌరవ తతి
పానకములోని పుడుకలు! ♦ పాండుసుతులు
కృష్ణుఁ డీక్షించుచుండంగ ♦ క్షేమముగను
జనులఁ బాలించునట్టి స♦జ్జనులు, ఘనులు!!

-:స్వస్తి:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 11-02-2016

శీర్షిక:- దనుజాంగన వలపు!

సమస్య:-
మునిఁ గని దనుజాంగన వలపుల వల విసిరెన్!

పూరణములు:

కవిత సంఖ్య: 298
[శూర్పణఖనుం గూర్చిన పూరణము]
కం.
దనుజాంతకు, సుగుణు, దయా
త్ముని, మునిజన హృద్విరాము, ♦ మోక్షప్రదునిన్,
జనకాత్మజేశు, శ్రీ రా
మునిఁ గని దనుజాంగన వల♦పుల వల విసిరెన్.
*****************
కవిత సంఖ్య: 299
[హిడింబనుం గూర్చిన పూరణము]
కం.
ఘన పర్వత సన్నిభ గా
త్రుని శుభ రూపుని వృకోద♦రుని రణవీరున్
గనియె హిడింబయె! యా భీ
మునిఁ గని దనుజాంగన వల♦పుల వల విసిరెన్!

-:స్వస్తి:-
********************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 12-02-2016
కవిత సంఖ్య: 300

శీర్షిక:- అయోధ్యా రాముఁడు!

సమస్య:-
హనుమత్పుత్రిని భార్యగాఁ గొనె నయోధ్యారాముఁ డాహ్లాదియై.

పూరణము:

[శివధనుర్భంగముం గావించిన శ్రీరామునితోఁ దన పుత్రిక సీత వివాహము జరిపించిన విధమును జనకుఁడు సభలోఁ దెలుపు సందర్భము]

మత్తేభవిక్రీడితము:
"మునితోడన్ జనుదెంచి రాజసభలో ♦ మోదంబుతో రాజులన్
దనువుల్ డస్సి పరాక్రమం బుడుగు సం♦తప్తాత్ములం జూచి, తా
ధనువున్ ద్రుంచి, విశేష వీర్యయుతుఁడై ♦ తాదాత్మ్య రోమాంచ దే
హను, మత్పుత్రిని భార్యగాఁ గొనె నయో♦ధ్యారాముఁ డాహ్లాదియై!"

-:స్వస్తి:-
*********************
మిత్రులారా! నమశ్శతములు! దీనితోఁ ద్రిశత (300) కవితలనుం బూర్తి గావించితిని! సహృదయతతో నాదరించిన మీ యందఱకునుం గృతజ్ఞతాపూర్వక వందనములు తెలుపుకొను....

సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి