Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

బుధవారం, ఫిబ్రవరి 24, 2016

అయుత కవితా యజ్ఞము (351-363)

అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 24-02-2016
కవిత సంఖ్య: 351

శీర్షిక:- శ్రీరామ ప్రణతా...శివా!

సమస్య:-
శ్రీరామా యని పిలిచిన శివుఁ డేతెంచెన్!

కం.
"మారజిత! భర్గ! ధూర్జటి!
మేరుగుణి! కృశానురేత! ♦ మృత్యుంజయ! గౌ
రీ రమణా! సుప్రణత
శ్రీరామా!" యని పిలిచిన, ♦ "శివుఁ" డేతెంచెన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 24-02-2016
కవిత సంఖ్య: 352

శీర్షిక:- నిజమైన పితృ శ్రాద్ధము...!

ఆ.వె.
బ్రతికియున్ననాఁడు ♦ పలు బాధలం బెట్టి
మరణ మంది నంత ♦ మదినిఁ దలఁచి
విందు సేయ నగునె? ♦ పితలు మనియు నుండ
శ్రద్ధ నిడెడి ప్రేమ ♦ శ్రాద్ధమగును!

ఆ.వె.
బ్రదుకు నిడిన పితలు ♦ బ్రతికి యున్నప్పుడే
శ్రద్ధతోడ వారిఁ ♦ జక్కఁగాను
పితృ సపర్య చేసి ♦ ప్రేమల నందించి
వలయు భోగము లిడు♦ట లగు శ్రద్ధ!

ఆ.వె.
మనిననాఁ డిడకయ ♦ మరణించి నంతన
శ్రాద్ధకర్మ పేర ♦ సర్వులకునుఁ
బెట్టి ఘనతఁ జాటఁ ♦ బితృసేవ యది కాదు!
స్వీయతృప్తియె! యది ♦ విలువ కలదె?

(కావున మన పితరులకు వారు బ్రతికియున్నపుడే వలయు కోరికలను దీర్చి వారి
నానందింపఁ జేయుటయే నిజమైన శ్రాద్ధమని యెఱుంగునది. మరణించిన పిదప నెన్ని
యొనర్చినను వ్యర్థములు గదా!)

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 24-02-2016
కవిత సంఖ్య: 353

శీర్షిక:- సజ్జన గమ్యము...!!!

సమస్య:-
సజ్జనులు చేరుదురు యమసదనమునకు

తే.గీ.
సత్య చింతన ధర్మ ప్ర♦చారము మఱి
పుణ్యవర్తన కారణ♦మునను దివిని
సజ్జనులు చేరుదురు యమ♦సదనమునకుఁ
బిల్చు యమభటులను వీడి ♦ వేగిరముగ!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 24-02-2016
కవిత సంఖ్య: 354

శీర్షిక:- కవి కలము!

మధ్యాక్కర (మాలిక):
కవి కలమునకున్న మహిమ ♦ ఖరకరుఁ డీయంగ వెఱచు
చెవికిడు నందమ్ము "కవిత" ♦ చెవిపోఁగు చెవికీయ డించు
నవ నవోన్మేష శాలియగు ♦ నదియ నవ్యార్థ మందించు
సవన భాతిగఁ దత్కృతి నిల ♦ శాశ్వతమ్ముగ నిల్వ నుంచు
శివ సత్య సుందరము లిడు ♦ శ్రీ శివేతర హృతిఁ బెంచు
వ్యవహార విదితంపు టెఱుక ♦ భవ్య కావ్యమ్మె యందించు
కవికిఁ బరార్థ మందించి ♦ ఘనకీర్తి భువిలోనఁ బెంచు
భవమందకుండంగ భువినిఁ ♦ బరము నందించి రహించు
సువిదిత హిత సతి వలెను ♦ సూక్తులఁ బ్రేమ బోధించు
కవికినిఁ బ్రియసుత యయ్యుఁ ♦ "గవిత" యీ జగముం జయించు!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 24-02-2016
కవిత సంఖ్య: 355

శీర్షిక:- ఊర్వశి స్వగతము!

దత్తపది:-
కారు-లారి-జీపు-వ్యాను...పదముల నుపయోగించి...భారతార్థమున నేను వ్రాసిన పద్యము.

(దేవసభలో నర్జునునిం గనిన యూర్వశి కామపరవశయై మనమున వితర్కించు ఘట్టము నిట
ననుసంధానించుకొనునది)

తే.గీ.
"మోహనాకారుఁ డీతఁడు! ♦ ముద్దుఁ దీర్ప
నీ బలారి సుతునిఁ గోర ♦ నేమి యనునొ?
చూడఁగ నెలరా జీ పురు♦షుండె!" యనుచుఁ
గవ్వడి పయి నవ్యానురా♦గమ్ముఁ జూపె!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*****************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 24-02-2016
కవిత సంఖ్య: 356

శీర్షిక:- శ్రీ రామ శరణార్థి!

దత్తపది:-
కారు-లారీ-జీపు-వ్యాను...పదముల నుపయోగించి....రామాయణార్థమున నేను వ్రాసిన పద్యము...

[పరనారినిం జెఱఁబెట్టుట లంకకుఁ జేటగుననిన విభీషణుని రావణుఁడు కుపితుఁడై
వెడలఁగొట్టఁగా, శ్రీరాముని శరణుఁ జొచ్చి, జరిగిన దంతయును వివరించు
సందర్భము]

తే.గీ.
"ఓయి కారుణ్యమూర్తి! మ♦హోగ్రులయ్యు
నపుడె లంకేశు లారీతి ♦ నన్నుఁ గ్రూర
దౌష్ట్యపుం జీపురులతోడఁ ♦ దఱుమ, నేను
నీదు దివ్యానురాగ సం♦స్నిగ్ధు నైతి!!"

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 24-02-2016
కవిత సంఖ్య: 357

శీర్షిక:- పోటుమగఁడు!

(సత్యాపతి పారిజాతాపహరణ మొనరింపఁగా, మగఁటిమితో యుద్ధమొనర్చి, గెల్చి, యా
వృక్షము మఱలంగఁగొని, నందనోద్యానమందుఁ బునః ప్రతిష్ఠింపుమని పౌలోమి,
శచీపతినిం గోరిన సందర్భము)

మత్తేభవిక్రీడితము:
“మగఁడా! పోటుమగండ వీవె యని సం♦భావింప, నిప్పట్టునం
దగ సత్యాపతిఁ బారిజాతనగహ♦ర్తన్, జంభవైరీ! సుసం
యుగమందున్ బడఁగొట్టి, వేల్పుఁదరువున్ ♦ యోగ్యుండవై గెల్చి, యీ
నగరోద్యానమునందునిల్పు మిపుడే, ♦ నాకౌకసుల్ మెచ్చఁగన్!!"

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 24-02-2016
కవిత సంఖ్య: 358

శీర్షిక:- వెన్నుని రూపము!

కం.
"కమలముల వంటి కన్నులు,
తిమిరమ్మయె ఱెప్పలుగనుఁ, ♦ ద్రిణత బొమల్, ఘ్రా
ణమె నువుఁబువు, బింబమె మో
వి, మోము ౘందురునిఁ బోలు ♦ వెన్నునిఁ గనరే!"

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 24-02-2016
కవిత సంఖ్య: 359

శీర్షిక:- మూర్ఖుని మరణము!

సమస్య:-
ముని పత్నిని బొందనెంచి మూర్ఖుడు జచ్చెన్! (అంజన్న గారిచ్చిన సమస్య)

కం.
అనయము మద్యముఁ గ్రోలుచు
వినయమ్మెది లేక తులువ ♦ విధి నడచుచు దు
ష్టుని గతిఁ బరసతి యౌ భీ
ముని పత్నిని బొందనెంచి ♦ మూర్ఖుడు జచ్చెన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 24-02-2016
కవిత సంఖ్య: 360

శీర్షిక:- పతినిఁ బిలిచిన సతి!

సమస్య:-
కొడుకా ననుఁ గూడు మనుచుఁ గోమలి పిలిచెన్!
(అంజన్న గారిచ్చిన సమస్య)

కం.
ఎడబాటుఁ దాళలేకయె
తడవుచుఁ దన మగనిఁ జేరి, ♦ తడఁబడు నతనిన్
"దడవేల నాదు మామకుఁ
గొడుకా! ననుఁ గూడు" మనుచుఁ ♦ గోమలి పిలిచెన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 24-02-2016
కవిత సంఖ్య: 361

శీర్షిక:- రిక్కల మగఁడా...చందమామా!

సమస్య:-
మగఁడా రమ్మని పిలువఁగ మా మేతెంచెన్

(అంజన్న గారిచ్చిన సమస్య)

కం.
మగనిని వంచించిన యా
వగకత్తియ తార మదిని ♦ వలపు తలిర్పన్
దొగఱేనిఁ జేరి "రిక్కల
మగఁడా ర" మ్మని పిలువఁగ ♦ మా మేతెంచెన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 24-02-2016
కవిత సంఖ్య: 362

శీర్షిక:- ౙరా సునియే! సును!

సమస్య:-
యేసును నమ్మినఁ ద్రినేత్రుఁ డిచ్చును సిరులన్

(దేవుని పేరిట మోసముం జేయు దొంగ గురువుల బోధలను నమ్మినచోఁ జెడిపోదురనియుం
దన మాటలను విని, దైవమును నమ్మినచో సిరులనుం బొందెదరని పలికెడి యొకానొక
హిందీ తెలిసిన భక్తుని ఉవాచ...)

కం.
"కాసుల కొఱకై, దేవుని
దాసులమని పలుకుటఁ గన, ♦ తస్కర్, గోల్‍మాల్!
యే సమజుకే, ౙరా సుని
యే! సును! నమ్మినఁ, ద్రినేత్రుఁ ♦ డిచ్చును సిరులన్!"

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 24-02-2016
కవిత సంఖ్య: 363

శీర్షిక:- పొద్దుపొడుపు!

సీ.
"కొక్కొరో...కో" యని ♦ కోడి కూయంగనే
.....పక్షుల కిలకిలల్ ♦ బదు లిడఁగనె
ప్రాగ్దిశా ముఖ మెఱ్ఱఁ ♦ బాఱిన యంతనే
.....లోకంపుఁ బెనునిద్ర ♦ లొకపరి సన
నుఱుకు పర్వులతోడ ♦ నువిద లెల్లఱు పనుల్
.....చక్క దిద్దంగను ♦ సరభసిలఁగఁ
దల్లిఁ గానక లేచి ♦ పిల్లవాం డ్రందఱు
.....గగ్గోలు పెట్టుచు ♦ బిగ్గ నేడ్వఁ
గీ.
దెల్లవాఱిన దోయంచు ♦ ముల్లె మూఁట
నెత్తి కెత్తి యమ్మఁగ వీథి ♦ నెక్కి యఱచి
"కూరగాయల, సరుకులఁ ♦గొను గొనుఁ" డని
మొత్తుకొనుచుండ సూర్యుండు ♦ నెత్తి నెత్తె!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

అయుత కవితా యజ్ఞము (334-350)

అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 22-02-2016

శీర్షిక:- గురు స్తుతి!

కవిత సంఖ్య: 334
కం.
గురు శబ్ద వాచ్యుఁ డెవ్వఁడు
నిరయముఁ దొలఁగించు విద్య ♦ నేర్పునెవండో
సుర సమ ఘన తేజుఁ డెవఁడు
పరమ సుకృతిఁ గనెడి యతని ♦ భక్తిఁ దలంతున్!
************************
కవిత సంఖ్య: 335
కం.
గురు శబ్ద వాచ్యుఁ డెవ్వఁడు?
గురుఁడే తలి దండ్రి యన్న ♦ గురుఁడే సర్వుం
డిరవుగ మనుజుల కెల్లన్
గురుఁడు త్రిమూర్త్యాత్మకుండు ♦ గురుఁడు త్రిగుణుఁడే!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
**************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 22-02-2016
కవిత సంఖ్య: 336

శీర్షిక:- ద్రోణ వృత్తాంతము...

సమస్య:-
ద్రుపదరాజ కన్య ద్రోణు వలచె

(విద్యాభ్యాసము ముగిసినంతఁ దన రాజ్యమునకు వెడలిన ద్రుపదుఁడు, ద్రోణుని
వృత్తాంతముం గూర్చి యొక వేగు నడుగఁగా... నతఁడు ద్రుపదున కిట్లు
బదులిచ్చెను...)

ఆ.వె.
"గురువు నొద్ద విద్య ♦ గుఱు తెఱింగిన యంతఁ,
గృపి యను నొక ఘన సు♦కృతి, కృపు స్వస,
ద్రోణు ఘనత నెఱిఁగి, ♦ ద్రోణుఁ బెండ్లాడంగ
ద్రుపదరాజ! కన్య ♦ ద్రోణు వలచె!!"

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
****************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 22-02-2016
కవిత సంఖ్య: 337

శీర్షిక:- గురునింద... ఫలితము...!

సమస్య:-
తెలివి లేనివాఁడె, దేశికుండు

(అల్లసాని పెద్దనగారి మనుచరిత్రలోని యిందీవరాక్షుని వృత్తాంతము నిట
ననుసంధానించుకొనునది)

ఆ.వె.
వైద్య విద్యఁ గొనఁగ ♦ బ్రహ్మమిత్రునిఁ జేరి,
యడిగి, భంగపడియు, ♦ నటమటమున
విద్యఁ గొని హసింప, ♦ విని, శపించెను ముని!
తెలివి లేనివాఁడె, ♦ దేశికుండు?

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*****************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 22-02-2016
కవిత సంఖ్య: 338

శీర్షిక:- శుభమస్తు...!!!

సమస్య:-
స్తనవస్త్రము విడిచి వధువు తలఁచెను మామన్

(పెండ్లియైన పిదప నూతనవధూవరులు పెండ్లిబట్టలను విడిచి క్రొత్తబట్టలు
కట్టికొని యూరేఁగింపునకై సిద్ధపడిన సందర్భము నిట ననుసంధానించుకొనునది)

"మనువయె మీకును! శుభమ!"
స్తన, వస్త్రము విడిచి, వధువు ♦ తలఁచె నుమా మం
డను; నవ వసనము నూరేఁ
గను గట్టియును, వరు నోర♦కంటఁ గని నగెన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*********************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 22-02-2016
కవిత సంఖ్య: 339

శీర్షిక:- మెచ్చుకోలు...!

(ప్రియుఁడు ప్రియురాలి కనులను, కనుఱెప్పలను, కనుబొమలను వర్ణించు సందర్భము)

కం.
"ఏమని వర్ణింతును నీ
మోమున నేత్రములు మీన♦ములు; నయ్యళులున్
దాము కనుఱెప్పలు; బొమలు
కమానుగను మాఱెఁ! గనఁగఁ ♦ గాంతులఁ జిమ్మెన్!!"

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*****************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 23-02-2016
కవిత సంఖ్య: 340

శీర్షిక:- రాయబారము!

(కురు సభయందు ధృతరాష్ట్రునితో శ్రీకృష్ణుఁడు పలికిన మాటలు)

సీ.
పుడమిఁ గల జనులు ♦ పొగడఁగఁ బాండవ
.....స్వార్జితమ్మగు రాజ్య ♦ మూర్జితముగ
స్వచ్ఛ మానస బోధ ♦ సలిపినట్టుల నీవు
.....నాదరించియు నిడ, ♦ నవనతులయి,
పాండవుల్ నీ వంశ ♦ పారంపరాంచిత
.....ఖ్యాతి విశ్వవ్యాప్త ♦ గమకితముగఁ
జేతురు, కావునఁ ♦ జేతోద్భవమ్మైన
.....స్వార్థమ్ము విడనాఁడ♦వయ్య యిపుడు!
గీ.
నాదు మాటలు మదిలోన ♦ నమ్ముమయ్య!
భావి విస్ఫోటనమ్మునుం ♦ బాపుమయ్య!
సుతుల నెల్లఱఁ జల్లంగఁ ♦ జూడుమయ్య!
భరతవంశోన్నతుఁడవు నీ ♦ వగుఁ గదయ్య!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 23-02-2016
కవిత సంఖ్య: 341

శీర్షిక:- రుక్మిణీ మనోగతము!

(తననుఁ జేపట్టుటకు వచ్చు శ్రీకృష్ణునిం గని రుక్మిణి యానంద వాహినిలో
మునిఁగితేలుచుఁ దనలో ననుకొనిన సందర్భము)

సీ.
ఎంత సుదిన మిద్ది! ♦ యేమని వివరింతు!
.....నిట్టి ఘడియ మఱి ♦ యెపుడు వచ్చు!
మదిని దోచియు నేఁడు ♦ మనువాడఁ గోరియు
.....నీలమేఘ నిభుండు, ♦ శైల ధరుఁడు,
నవనీత చోరుండు, ♦ నళినదళాక్షుండు,
.....ముర మర్దనుఁడు, వ్రజ ♦ మోహనుండు
శతపత్ర నేత్రనుం ♦ జారు సుగాత్ర నన్
.....శిశుపాలు పాలనుఁ ♦ జేరకుండఁ
గీ.
గావఁ బురుష సింహుం డయ్యుఁ ♦ గన్యనైన
నన్ను నర్ధాంగిగాఁ గొని, ♦ ననుఁ దరింప
మన్మనోహరాకారుండు, ♦ మన్మనోజ్ఞుఁ
డాదరమ్మున నిటకుఁ బెం♦డ్లాడ వచ్చె!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*****************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 23-02-2016
కవిత సంఖ్య: 342

శీర్షిక:- చీమ కుట్టఁగఁ జచ్చిన సింహము!(మహిషాసుర సంహారము)

సమస్య:-
చీమ కుట్టెఁ! జచ్చె సింహ మయ్యొ!!

ఆ.వె.
"చీమ వీవు! నేను ♦ సింహమ్ము!" నంచును
మహిషుఁ డపుడు పలికి, ♦ మహిత శక్తిఁ
దూలనాఁడ; శక్తి, ♦ దుర్జనుం జంపెను!
చీమ కుట్టెఁ! జచ్చె ♦ సింహ మయ్యొ!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
****************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 23-02-2016
కవిత సంఖ్య: 343

శీర్షిక:- ఇద్దఱు భార్యల వెంకన్న!

(తిరుమల తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశుని కిద్దఱు భార్యలున్న విషయము మనందఱకు
విదితమే గదా! ఆ యిర్వుఱు సపత్నుల వాగ్వివాదము వలననే వేంకటేశ్వరుండు
ఱాయైనాఁడేమో కదా!)

కం.
ఇద్దఱు భార్యలు గలిగిన
ముద్దుల వెంకన్న వఱలె ♦ మొఱకుం గల్లై!
దిద్దుకొనఁ గలిగెనే? కన
నిద్దఱు భార్యలును వద్ద ♦ దెవ్వరి కైనన్!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 23-02-2016
కవిత సంఖ్య: 344

శీర్షిక:- కుబేరుని... గత దారిద్ర్యము!

సమస్య:-
దుర్భర దారిద్ర్య పీడితుఁడవు కుబేరా!


(కుబేరుఁడు తొలిజన్మమున యజ్ఞదత్తుఁడైన బ్రాహ్మణుని కుమారుఁడు. పేరు
గుణనిథి. ఎటువంటి గుణములకు నిధి యనుకొంటిరి? దొంగతనము, వ్యభిచారము,
క్రూరత్వము, దుర్మార్గము… ఇవియే యతని గుణములు. ఆ విధముగ నున్న నే
తండ్రియైనను నేమి చేయును? ఇంటి నుండి పొమ్మనెను. గుణనిధి వెడలిపోయెను.
కాని తినుటకుఁ దిండి కూడ కఱువైనది. దానిచే నే భక్తుఁడో శివునిం బూజించి,
ప్రసాదము నర్పింపఁగ, దొంగిలించి, దాని నాఁకలిఁ గొన్న నోట వేసుకొనెను. అది
చూసిన రాజభటు లూరకొనక వెంటపడిరి. కాని, యింతలోఁ జీఁకటయిపోవుటచే వారికిఁ
జిక్కలేదు! అయినను, జివరికి వారి చేతిలోఁ జనిపోయిన కుబేరుని
తీసుకొనిపోవుటకు యమదూతలు వచ్చిరి్... విష్ణుదూతలును వచ్చిరి. శివుని
ప్రసాదముం దినినందువలన, విష్ణుదూతలే యతనిం దమవెంటఁ గొంపోయిరి! ఆ విధముగ
కుబేరుఁడు గత జన్మలో దుర్భర దారిద్ర్యము ననుభవించినాఁడను విషయమునిట
ననుసంధానించుకొనునది)

కం.
స్వర్భోగాల్ గత జన్మను
నిర్భర ప్రేమైక ధాత్రి ♦ నిజ జనని కృపా
గర్భస్థుఁడ, కొంటివి! తుద
దుర్భర దారిద్ర్య పీడి♦తుఁడవు, కుబేరా!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 23-02-2016
కవిత సంఖ్య: 345

శీర్షిక:- సుగుణ వర్తనము!

చంపకమాల:
అనిశము సర్వ భూతముల ♦ యందుఁ గృపం గురిపింపఁగా వలెన్
మనమున శాంతితోడ మన ♦ మందఱ మిత్తఱి స్నేహమొప్పఁగా
ఘనతనుఁ జాటి హింస విడఁ♦గా వలెఁ బెంచుచు సౌమనస్యమున్
మన విధిఁ దప్పకుండఁ జను ♦ మార్గము నీతియు సత్యమే సఖా!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*****************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 23-02-2016
కవిత సంఖ్య: 346

శీర్షిక:- స్వార్థపరులు!?

సమస్య:-
కాంతఁ గోరఁగఁ దానె యేకాంతుఁ డయ్యె!

(మేనకా విశ్వామిత్రుల ప్రణయ వృత్తాంత పూర్వక శకుంతలా జనన ఘట్టము నిట
ననుసంధానించుకొనునది)

తే.గీ.
గాధిజుఁడు మేనకనుఁ గూడి ♦ గాదిలి సుత
పుట్టువునకుఁ గారణమయ్యుఁ, ♦ బోవ నెంచి,
కాంతఁ గోరఁగఁ, దానె యే♦కాంతుఁ డయ్యె!
మేనకయుఁ బుత్రికను వీడి ♦ తానుఁ బోయె!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 23-02-2016
కవిత సంఖ్య: 347

శీర్షిక:- జగద్భర్తకు... నతులు!

(ఆతఁడు సాధారణ "భర్త"యా? ఆ సకల జగత్సర్వభర్త విష్ణుం డందఱకు
సుఖదుఃఖములనుం దరిఁజేర్చుచు నుండ, నతని నే నిటులఁ గొలుతును)

కం.
భర్త "భరించెడివాఁ" డఁట!
హర్తాఘో ర్వీబిభర్తి ♦ తానర్తకపా త్రో
న్నర్తిత పాద ఫణాగ్రో
ద్వర్తక మర్త్యాళి దుఃఖ ♦ తారకుఁ గొల్తున్!!
*************************

ఈ పద్యమునకుం బ్రతిపదార్థములు:

>>ఆ "భర్త"యన సాధారణ భర్తయా...పృథ్వీపతి...విష్ణువు...(నేను విష్ణుపరముగనే వ్రాసితిని)...

*భర్త = పతి (భూదేవి మగఁడు = విష్ణువు)
*భరించువాఁడు+అఁట = భూ సంబంధమైన సకల భారములను మోయునంట (అంతియ కాదు)
*అఘ హర్త = పాపములను హరించువాఁడఁట
*ఉర్వీ బిభర్తిత+ఆనర్తక పాత్ర = జగన్నాటక సూత్రధారక పాత్రధారియఁట
*ఉత్+నర్తిత పాద ఫణ+అగ్ర+ఉత్+వర్తక = కాళియ ఫణాగ్రముపై నర్తించునట్టి
యున్నత పాద ప్రవర్తకుఁడఁట
కావున...
*మర్త్య+ఆళి దుఃఖ తారకున్ =మానవ ప్రకరమును దుఃఖములనుండి తరింపఁజేయునట్టి
(యున్నతుఁడయిన) యా విష్ణువును
*కొల్తున్ = నేను (నిరంతరము) సేవింతును!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 23-02-2016

శీర్షిక:- వర కృతము!

సమస్య:-
బురుషుఁడు పసుపాడి ముడిచెఁ బూమాల నొగిన్

కవిత సంఖ్య: 348
కం.

విరహాతిశయముతోడుత
సురత విరతి తపన తనర ♦ సుదతి కెరలఁగన్;
గరుణించి తననుఁ జేర స్వ
పురుషుఁడు; పసుపాడి ముడిచెఁ ♦ బూమాల నొగిన్!!
************************
కవిత సంఖ్య: 349

కం.
చిర విరహిణి రూపరి దరి
నరుదెంచిన వరునిఁ జేరి ♦ యర విరిసిన పూ
సరుల సరవిఁ గోర, దొరపెఁ
బురుషుఁడు; పసుపాడి ముడిచెఁ ♦ బూమాల నొగిన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 23-02-2016
కవిత సంఖ్య: 350

శీర్షిక:- అనునయము!

(పారిజాతవృక్షముం గోరెడి సత్యభామ నూఱడించుచు శ్రీకృష్ణుండు పలికిన మాటలు)

తే.గీ.
"నమ్ము మీ మాట నిజము! మో♦సమ్ము గాదు!
స్వర్గముం జేరి యింద్రుని ♦ వలనఁ గొందు!
శక్రుఁ డీఁకున్న, హరణమో, ♦ సమరమొ, చెలి!
పారిజాతమ్ముఁ గొనుటయే ♦ వలయు మనకు!!"

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్