Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

బుధవారం, మార్చి 02, 2016

అయుత కవితా యజ్ఞము (432 నుండి 456 వరకు)

అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 29-02-2016
కవిత సంఖ్య: 432

శీర్షిక:- కాకి-కోకిల!

ఆ.వె.
కాకియుండు నలుపు ♦ కోకిలుండు నలుపు
వేషమొకటె వాని ♦ భేదమేమి?
ఋజువగును వసంత♦ఋతు వేగుఁదెంచఁగఁ
గాకి కాకి గాక ♦ కోకిలగునె?

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 29-02-2016
కవిత సంఖ్య: 433

శీర్షిక:- శిబి ఘనత!

సమస్య:-
శరణు కోరెఁ గపోతము, చంపెను శిబి

తేటగీతి(షట్పాది):
శిబిఁ బరీక్షింప, హరి "డేగ", ♦ చిచ్చు "కూకి"
యయ్యె; గ్రద్ద తఱుమఁగను ♦ నఱచుచు శిబి
శరణు కోరెఁ గపోతము; ♦ చంపెను శిబి
దేహ మోహమ్ము; తులతూచి ♦ దేహమిడెను!
ఘనత నెఱిఁగిన దేవతల్ ♦ కరుణఁ జూపి,
మోక్ష మిచ్చిరి; శిబియంత ♦ మోదమందె!!

(హరి=ఇంద్రుఁడు; చిచ్చు=అగ్ని; కూకి=పావురము)

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 29-02-2016
కవిత సంఖ్య: 434

శీర్షిక:- అందము!

సమస్య:-
మీసము లందమ్ము సతికి మెట్టెలకంటెన్

కం.
"మా సము లెవ" రని పతి తన
మీసమ్ములఁ ద్రిప్పి, సతియు ♦ మెచ్చ, ముఖమునన్
మీసమును జేర్చి, కనఁ; బతి
మీసము లందమ్ము సతికి ♦ మెట్టెలకంటెన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*****************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 29-02-2016
కవిత సంఖ్య: 435

శీర్షిక:- జ్ఞాని!

సమస్య:-
కవికులమెల్లఁ బల్కెను శకారుని కంటెను బుద్ధిహీనతన్

చంపకమాల:
"భవుఁ డిల దీనులందఱకుఁ ♦ బ్రాపును, జ్ఞానము నిచ్చు" నంచు స
త్కవికులమెల్లఁ బల్కెను! "శ♦కారుని కంటెను జ్ఞాని లేఁడిలన్;
దివిజులకన్న రాక్షసులె ♦ దీనశరణ్యులు గాదె!"యంచు దు
ష్కవికులమెల్లఁ బల్కెను శ♦కారుని కంటెను బుద్ధిహీనతన్!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 29-02-2016
కవిత సంఖ్య: 436

శీర్షిక:- అభినవ భీష్ముఁడు!

సమస్య:-
భీష్ముఁ డంబను బెండ్లాడి బిడ్డలఁ గనె

తే.గీ.
అతఁడు గాంగేయ సన్నిభుఁ, ♦ డతని నంబ
వలచి, పెండిలి యాడంగఁ ♦ దలఁచి, చేరి,
జాయ కాఁ గోర్కిఁ జెప్పంగ, ♦ నా యభినవ
భీష్ముఁ డంబను బెండ్లాడి, ♦ బిడ్డలఁ గనె!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*********************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 29-02-2016

శీర్షిక:- భజనలు!
సమస్య:-
మానవులారా భజనలు మానుట శుభమౌ

కవిత సంఖ్య: 437

కందము:
మానుఁ డనర్హులఁ బొగడుటఁ ;
దానను స్వీయాభిమాన ♦ దర్పము నిలుచున్!
మానాభిమానములు గల
మానవులారా! భజనలు ♦ మానుట శుభమౌ!!
******************

కవిత సంఖ్య: 438

కందము (ద్విప్రాసము):
మానవు కుజనుఁ బొగడ; వర
మా? నవుబా టవును గాదె ♦ మన యందఱకున్?
మా నవహృ న్మందిర ఘన
మానవులా? రా! భజనలు ♦ మానుట శుభమౌ!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
****************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 29-02-2016
కవిత సంఖ్య: 439

శీర్షిక:- దాహోపశమము!
సమస్య:-
పుక్కిటం బట్టి యుమిసె సముద్ర జలము

తే.గీ.
బాలుఁ డొక్కఁడు సాగర ♦ పారమునను
గాంక్షమెయిఁ దిరుగాడుచు, ♦ ఘనతరమగు
దాహ బాధను బొంది, తాఁ ♦ దాళ లేక,
పుక్కిటం బట్టి, యుమిసె స♦ముద్ర జలము!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
********************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 29-02-2016
కవిత సంఖ్య: 440

శీర్షిక:- అదృష్టము!

సమస్య:-
దురదృష్టము వలన సిరులు దొరకు జనులకున్

కం.
దురదృష్టము రాకుంటకు
వరమందిరి పురజనములు ♦ వరలక్ష్మి కడన్!
వరము కతన, కలుగని యా
దురదృష్టము వలన, సిరులు ♦ దొరకు జనులకున్!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
***********************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 29-02-2016
కవిత సంఖ్య: 441

శీర్షిక:- ఉంగరము-ఒడ్డాణము!

సమస్య:-
ఉవిదకు నుంగరమె మేటి యొడ్డాణ మయెన్

కం.
జవరాలి ముద్రికను నొక
నవసాలియె మార్చె నొడ్డి♦యానము గాఁగన్!
రవణించు నగ ధరించిన
యువిదకు నుంగరమె మేటి ♦ యొడ్డాణ మయెన్!!

(అవసాలి=స్వర్ణకారుఁడు; ఒడ్డాణము>ఒడ్డియానము...రూపాంతరము.)

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
************************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 01-03-2016
కవిత సంఖ్య: 442

శీర్షిక:- సంసారి - సన్యాసి!

సమస్య:-
కొడుకు పుట్టె సన్యాసికి గురువు కృపను

తే.గీ.
సఖులు సంసారి, సన్యాసి ♦ శైశవమునఁ!
బెండ్లి యాయెను సంసారి! ♦ పిదప యేఁటఁ
గొడుకు పుట్టె! సన్యాసికి ♦ గురువు కృపను
జేరె మదిని బ్రహ్మజ్ఞాన ♦ సార మెల్ల!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
***********************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 01-03-2016
కవిత సంఖ్య: 443

శీర్షిక:- తారుమారు!

సమస్య:-
సతి సతిఁ గవయంగ సంతు గలిగె

"కళాపూర్ణోదయము"నందలి కథ ననుసరించి నా పూరణము...

ఆ.వె.
పేర్మిఁ గథల రాజు ♦ "పింగళి" కావ్యాన
భార్య భర్త గాను, ♦ భర్త భార్య
గాఁగఁ, కాంక్ష హెచ్చఁ ♦ గాంతుఁడై వఱలెడు
సతి, సతిఁ గవయంగ ♦ సంతు గలిగె!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 01-03-2016
కవిత సంఖ్య: 444

శీర్షిక:- భాగ్యనగరము!

సమస్య:-
భాగ్య నగరమ్ము హైదరాబాదు కాదు

తే.గీ.
భిన్న సంస్కృతి ప్రాశస్త్య ♦ విలసనమ్ము;
నురుదు తెలుఁగు భాషల బాణి ♦ నొప్పు వాణి;
నిత్య నూతన మగు వెల్గు! ♦ నిజముఁ గన, న
భాగ్య నగరమ్ము హైదరా♦బాదు కాదు!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*****************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 01-03-2016

శీర్షిక:- ఉల్లిగడ్డలు!

సమస్య:-
ఉల్లిగడ్డలఁ దినువార లెల్ల ఖలులు
కవిత సంఖ్య: 445

"తామ సాహారముం గొనఁ ♦ దగదు; వెల్లి
యుల్లిగడ్డలఁ దినువార ♦ లెల్ల ఖలులు
గాను మారుదు" రంచుఁ బ♦ల్కంగ వింటి
నాదు బాల్యమ్మునందు మా ♦ నాయనమ్మ!
******************
కవిత సంఖ్య: 446

ఉల్లిగడ్డల ధరఁ జూడ ♦ నుప్పరమున
విహరణము సేయుచుండంగఁ ♦ బేద లిపుడు
"నుల్లిగడ్డలఁ దినువార ♦ లెల్ల ఖలులు!
వలదు తినఁగా" నటంచును ♦ బల్కుచుండ్రి!!
******************
కవిత సంఖ్య: 447

ఉల్లి చేసిన మేలును ♦ తల్లియైనఁ
జేయ దందురు పెద్దలు! ♦ శ్రేష్ఠత నిడు
నుల్లిగడ్డలఁ దినువార ♦ లెల్ల ఖలులు
కారు కారయ్య మిత్రమా! ♦ కారు ఖలులు!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 01-03-2016
కవిత సంఖ్య: 448

శీర్షిక:- మశక శాబకము!

సమస్య:-
బకమున్ వడి మ్రింగుచున్న బల్లిన్ గనుమా

కం.
సుకరముగఁ గీటకముల శ
లక మొక్కటి పట్టఁగను వ♦ల నునుప; నా జా
లిక తెరఁ జిక్కు మశక శా
బకమున్ వడి మ్రింగుచున్న ♦ బల్లిన్ గనుమా!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 01-03-2016

శీర్షిక:- హార విక్రయము!

సమస్య:-
హారము కొఱకై యొక సతి హారము నమ్మెన్!

కవిత సంఖ్య: 449

[ఒక భార్య తన భర్తతో వ్యాపారమునకై దారిని జూపుచుఁ బలికిన మాటలు]

కం.
"ఓరిమి తోడుతఁ గష్టము
లే రీతినిఁ బడినఁ గాని ♦ యే లాభ మిడెన్?
దారిఁ గనుఁ డిటుల" నని, బే
హారము కొఱకై యొక సతి ♦ హారము నమ్మెన్!
*********************
కవిత సంఖ్య: 450
కం.
కోరని దారిద్ర్యము దరిఁ
జేరఁగఁ దా మిగుల వగచి ♦ చివరకుఁ దానై
దారిని వెదకుచు నిఁక నా
హారము కొఱకై యొక సతి ♦ హారము నమ్మెన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
***************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 01-03-2016
కవిత సంఖ్య: 451

శీర్షిక:- ఆయుధము!

సమస్య:-
లచ్చి మగని కైదువు! త్రిశూలమ్ము గాదె

తే.గీ.
తపసి దుర్వాసుఁ దఱిమె సు♦దర్శనమ్ము;
దనియ గజరాజుఁ గాచె సు♦దర్శన, మదె
లచ్చి మగని కైదువు! త్రిశూ♦లమ్ము గాదె
త్రిపుర వైరికిఁ గైదువు ♦ త్రినయనునకు!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
********************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 01-03-2016
కవిత సంఖ్య: 452

శీర్షిక:- రథోత్సవములు!

సమస్య:-
నెల కేడు దినమ్ము’లని గణింతురు విజ్ఞుల్

[ప్రతి శ్రావణమాసమునఁ దమ యూరియం దేడు దినములు జరుగు రథోత్సవములఁ గూర్చి ముచ్చటించుకొనుచున్న జనుల సంభాషణము]

కం.
"ఇల దైవారాధనమునఁ
దులలే నట్టుల జరుగు ర♦థోత్సవమందున్
’బులకింతు రిటులె జనములు
నెల కేడు దినమ్ము’లని గ♦ణింతురు విజ్ఞుల్!"

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*********************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 01-03-2016

శీర్షిక:- రామజోగి మందు...!!!

సమస్య:-
రామజోగి మందు ప్రాణహరము!!

కవిత సంఖ్య: 453

ఆ.వె.
మాన్య రామజోగి ♦ సవ్యాసి రాయలు
కవి భిషగ్వరుండు! ♦ ఘనయశుండు!
రామజోగి మందు ♦ ప్రాణహరము గాదు;
రామజోగి మందు ♦ ప్రాణదమ్ము!!

[సుకవి పండితులు, అష్టావధాని, ఆంధ్రాధ్యాత్మ రామాయణ కర్త కీ.శే. పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు గారి కవితా ప్రాశస్త్యముం గూర్చి నేను చేసిన పూరణము]
******************
కవిత సంఖ్య: 454

ఆ.వె.
రామజోగి మందు ♦ రసరమ్య గీతమ్ము;
రామదాస వినుత ♦ రాగ యశము!
రామజోగి మందు ♦ ప్రాణహరము గాదు;
ప్రాణములను నిలుపు ♦ బ్రహ్మరసము!!
*****************
కవిత సంఖ్య: 455

ఆ.వె.
రామజోగి మందు ♦ బ్రహ్మేంద్రదివిజుల
కర్ణపేయకార ♦ కామృతమ్ము!
రావణాది దుష్ట ♦ రాక్షసాధములకు
రామజోగి మందు ♦ ప్రాణహరము!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 01-03-2016
కవిత సంఖ్య: 456

శీర్షిక:- త్రాగి పాడిన త్యాగయ్య!

సమస్య:-
త్రాగి పాడెనంట త్యాగరాజు

రామ నామ మధుర ♦ రమ్య సత్కృతులను
వ్రాసి, జనుల కిడియు ♦ భక్తి తోడ
నీమముగను రామ ♦ నామామృతమ్మును
ద్రాగి పాడెనంట ♦ త్యాగరాజు!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
**************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి