Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

బుధవారం, మార్చి 02, 2016

అయుత కవితా యజ్ఞము (365 నుండి 400 వరకు)

అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 365

శీర్షిక:- నమో వేంకటేశా!

సమస్య:-
మణితో మాధవుఁడు గూడి మారెను శిలగా!
(అంజన్న గారిచ్చిన సమస్య)

నా పూరణము:

కం.
ప్రణయిని పద్మావతినిఁ బ
రిణయమ్మయి భక్తకోటిఁ ♦ గృపఁ జూడ రమా
మణితోఁ జెలితోఁ గౌస్తుభ
మణితో మాధవుఁడు గూడి ♦ మారెను శిలగా!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 366

శీర్షిక:- తెలంగాణమున బతుకమ్మ పండుగ!

(తెలంగాణమునం బడతు లందఱు బ్రతుకమ్మ పండుగ నాఁ డెట్టుల బ్రతుకమ్మ నలంకరించి, పూజింతు రనఁగా...)

సీ.
తంగేడు పూవులఁ ♦ దాంబాలమునఁ గుండ్ర
.....ముగ నందముగఁ బేర్చి, ♦ మురువు సూపు
వివిధమ్ములగు రంగు ♦ లవి గునుగులఁ జేర్చి,
.....మందార, కట్ల, చే ♦ మంతుల నిడి,
బంతిపూవులు పోఁక ♦ బంతిపూవులు వింత
.....సొబగుల నీనఁగాఁ ♦ జూపరులకుఁ
బ్రకృతి సోయగమంతఁ ♦ బండువు సేయంగ
.....బ్రతుకమ్మ నడుమ గౌ ♦ రమ్మనుంచి,

గీ.
ధగధగలతోడి పట్టుపీ ♦ తాంబరములఁ
గట్టుకొనియును మెఱయుచు ♦ ఘనముగాను
కనకదుర్గకు లక్ష్మికిఁ ♦ గడు ముదమున
వందనము సేసి, యర్చింత్రు ♦ పడతులంత!

కం.
బ్రతుకమ్మఁ బట్టుకొనియు వ
నితలందఱు నూరి చివర ♦ నిక్కపు భక్త్యు
న్నతి నాడి పాడియును స
న్మతి బ్రతుకమ్మను నిమజ్జ ♦ నము సేతురయా!

ఆ.వె.
ముత్తయిదువ లపుడు ♦ పూతురు పసుపును
పుస్తెలకును గౌరి ♦ పూజసేసి!
సన్నిహితులు హితులు ♦ సఖులంత కష్టసు
ఖములఁ జెప్పుకొండ్రు ♦ కలిసిన కడ!

తే.గీ.
ఇంటినుండియుఁ దెచ్చిన ♦ హితకరమగు
తీపి వస్తువులనుఁ బంచి, ♦ తినియు, మఱల
సద్దులను మూటఁగట్టియు ♦ సంబరమున
నిండ్లకుం జేరఁ బోదురా ♦ యింతులంత!

కం.
బ్రతుకమ్మ పర్వదినమున
నతి సంతోషమున దుర్గ ♦ నవ్యానందాల్
సతులందఱ కిడి, వారలఁ
బతులకుఁ బిల్లలకు స్థిరత ♦ బ్రతు కిడుఁ గాతన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 367

శీర్షిక:- అహో...మోహినీ...!!!

సమస్య:-
పురుషపుంగవు నోడించి పొలఁతి నెగడె!

(మోహినీ భస్మాసుర వృత్తాంతము)

తే.గీ.
వర విగర్వోన్నతుండయి ♦ భస్మదైత్యుఁ
డా వర పరీక్షకై నిట♦లాక్షుఁ గోరి
వెంటఁ బడె! వచ్చె మోహిని! ♦ ప్రేంఖణమునఁ
బురుషపుంగవు నోడించి ♦ పొలఁతి నెగడె!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
***********************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 368

శీర్షిక:- కుచేలుని శ్రీకృష్ణ స్తుతి!

(పౌండ్రకవాసుదేవుని చెఱలో మ్రగ్గెడి తనను విడిపించుటకై యేతెంచిన శ్రీకృష్ణునిం జూచిన కుచేలుని యానందాతిరేక పూర్వక స్తుతి)

మత్తేభవిక్రీడితము(పంచపాది):

"కలయో? వైష్ణవ మాయయో? పర మనః ♦ కాంక్షార్థమో? తథ్యమో?
కలఁతం గుర్తిడ లేక యుంటినొ? శుభై♦కాత్ముండనో? సన్మహో
జ్జ్వలుఁడై కృష్ణుఁడు స్నిగ్థ రూపసిగ, మ♦త్సంకల్ప సంధాయియై,
చలితోద్వర్తిత నర్తితుండు నగుచున్ ♦ సాక్షాత్కరించెన్, ఘనా
కులితవ్యాపిత మానసుండనగు నా♦కున్ బంధముల్ ద్రెంపఁగన్!!"

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016

శీర్షిక:- శ్రీకృష్ణుఁడాడిన క్రికెట్టు!

సమస్య:-
కృష్ణుఁ డాడెనఁట క్రికెట్టుక్రీడ!

కవిత సంఖ్య: 369

ఆ.వె.
వెన్నదొంగ యెవఁడు? ♦ చిన్ని బాలకులతో
నేమి సేసెనంట? ♦ నియమమునను
సచినుఁ డేమి నెగ్గె? ♦ సరి యుత్తరా లివె
కృష్ణుఁ, డాడెనఁట, ♦ క్రికెట్టుక్రీడ!

(క్రమాలంకార పూరణము)
*****************************
కవిత సంఖ్య: 370

ఆ.వె.
చిన్నపిల్లలాడు ♦ చిఱ్ఱగోనెయె నేఁడు
క్రికెటు పేరఁ బఱఁగెఁ! ♦ గ్రీడ యదియె!
ద్వాపరమ్మునందుఁ ♦ బడుచు గోపకులతోఁ
గృష్ణుఁ డాడెనఁట ♦ క్రికెట్టుక్రీడ!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
**********************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016


శీర్షిక:- పద్యకవిత్వము!

కవిత సంఖ్య: 371
చంపకమాల:
సలలిత భావముల్ గలుగు ♦ ఛందము నందున వెల్గు పద్దెముల్
నలిఁగి కృశించుచుండె వచ♦నమ్మగు కైతల ధాటి కీ యెడన్!
పలుమఱు వేది పైన విను♦వారలు లేకయె పద్యమందునన్
లలిత మృదూక్తులన్ కవిత♦లన్ రచియించిన మెచ్చ రెవ్వరున్!!

కవిత సంఖ్య: 372
చంపకమాల:
పలుకులుఁ జప్పనై మిగుల ♦ బావురుమన్ వచనంపు కైతలన్
బలుమఱు వ్రాయు వాడుకయ ♦ వాంఛితమై యెసలాఱుచుండ, ని
స్తుల కలకంఠ కూజిత య♦శో విలస న్మధురార్థ పద్య స
ల్లలిత మృదూక్తులన్, గవిత♦లన్ రచియించిన మెచ్చ రేలకో?

కవిత సంఖ్య: 373
చంపకమాల:
పలుకులుఁ జప్పనై మిగుల ♦ బావురుమన్ వచనంపు కైతలన్
బలుమఱు వ్రాయు వాడుకయ ♦ బాగని మెచ్చెడు వేడ్క నుండ, నే
ర్పులుఁ దొలుకాడు ఛందమునఁ, ♦ బొల్పగు భావన లింపుఁ గూర్చు స
ల్లలిత మృదూక్తులన్, కవిత♦లన్ రచియించిన, మెచ్చ రేలకో?

కవిత సంఖ్య: 374
చంపకమాల:
పలుకులుఁ జప్పనై మిగుల ♦ బావురుమన్ వచనంపు కైతలన్
బలుమఱు మెచ్చి బాగనెడి ♦ వాండ్రె సభాస్థలి నుండఁగాను, నే
ర్పులుఁ దొలుకాడు ఛందమునఁ ♦ బొల్పగు భావన లింపుఁ గూర్చు స
ల్లలిత మృదూక్తులన్, కవిత♦లన్ రచియించిన మెచ్చ రేలకో?

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
****************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 375

శీర్షిక:- రుక్మిణీ పాణిగ్రహణము!

కం.
వికసించెను ముఖపద్మము
సకుఁడట కేతెంచఁ! బ్రియుని ♦ సరసనఁ జేరన్,
సకియను గరమునఁ గొని, యరి
నికరము గెలిచి, హరి రుక్మి♦ణినిఁ బెండ్లాడెన్!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 376

శీర్షిక:- ముదిత ముని!

అంజయ్యగారిచ్చిన...
దత్తపది:
నకులుడు, శకుని, ఉత్తర, సుభద్ర... పదముల నుపయోగించి రామాయణార్థమున పద్యము వ్రాయుమనఁగా నేను వ్రాసిన పద్యము...

తే.గీ.
ఇనకులుఁ డనుజు సహితుఁడ♦యి త్వరితుఁడయి
ముని యనుమతిన్  దనుజ నాశ♦కునిగ నయ్యుఁ
దాటకను దున్మఁగా దదు♦త్తర నిమిషమె
ముని మనసుభద్ర మయ్యియు ♦ ముదితుఁడయ్యె!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 377

శీర్షిక:- వినయ వినమిత నమస్సు!

అంజయ్యగారిచ్చిన...
సమస్య:
కారంబున్ గని పండితావళి నమస్కారంబులన్ జేయదే

శార్దూలవిక్రీడితము:
శ్రీరంజిల్లెడు పద్యధార వినుత♦శ్రేష్ఠాంచితోద్భావనన్
ధీరోదాత్త విశాల రీతి కదురన్ ♦ దివ్యాదరానన్ వెసన్
సారోదారత వందనమ్ము లిడఁగా ♦ సన్మాన్యమౌ తన్నమ
స్కారంబున్ గని పండితావళి నమ♦స్కారంబులన్ జేయదే?

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
**************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 378

శీర్షిక:- ద్రవించిన శిల...విరచించెను భళా!

సమస్య:
రాక్షసుఁడు రచించె రామకథను

>>ఆటవెలఁది పాదమునుం గందమున నొదిగించి నేఁ జేసిన పూరణము...

(రాక్షస ప్రవృత్తిగల బోయయై, దారి దోపిడులతో జీవించు వాల్మీకి, క్రౌంచ మిథునైక పక్షినిం బరిమార్చి, పరివర్తిత మానసుఁడై, తాపసిగా మాఱి, రామాయణమును రచించిన ఘట్టము నిట ననుసంధానించుకొనునది)

కం.
సరవిం దప్పక దోపిడిఁ
బరుగునఁ జేయుచునుఁ, గొంచ ♦ పక్కినిఁ గొట్టన్,
సురిగిన రాక్షసుఁడు, రచిం
చె రామకథనుఁ, గమనీయ ♦ సీతాచరితన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
****************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016

శీర్షిక:- దయామయి...సింహవాహన!

కవిత సంఖ్య: 379

ఉ.
చండి! భవాని! శైలసుత! ♦ శాంభవి! భైరవి! యోగమాయ! చా
ముండి! వృషాకపాయి! సతి! ♦ మోక్షద! శాంకరి! దుష్ట దానవో
త్ఖండతరాశుకాండ! వర♦దాయి! శుభప్రద! భద్రకాళి! పా
షండ శిఖండి! శక్తి! మహి♦షాసుర మర్దిని! సింహవాహనా!
******************
కవిత సంఖ్య: 380

ఉ.
నేతల నీతిమంతులుగ ♦ నేర్పడఁ జేసియు; మమ్ము నేఁడిటన్
పూత మనమ్ము గల్గునటు ♦ పూని, వరమ్మిడి, వెల్గఁ జేసియున్;
చేతము చల్లనౌ నటుల ♦ శీఘ్రమె కాంక్షలఁ దీర్చి, మాకు నీ
యాతన డుల్చి, ప్రీతిఁ గను♦మమ్మ! దయామయి! సింహవాహనా!
******************
కవిత సంఖ్య: 381

చం.
నిరతము నిన్ను గొల్చెదము; ♦ నిక్కము! నమ్ముము! మా మనోరథ
స్థిర నవ రాష్ట్ర మిచ్చితివి ♦ దీక్షలు సేసి, తపించి పోవ, మా
చిరమగు వాంఛఁ దీరిచి, వి♦శేష తమాంచిత హేమ రాష్ట్రమున్
కర మనురాగ యుక్తముగఁ ♦ గాంచుచు నీఁగదె సింహవాహనా!
******************
కవిత సంఖ్య: 382

ఉ.
ఆత్రముతోడ వేచితిని, ♦ హర్ష సుహృద్వర రాష్ట్రదాయి! మా
శత్రుల మానసమ్ములనుఁ ♦ జక్క నొనర్చియు, వారలన్ సుహృ
న్మిత్రులుగాను మార్చి, కరు♦ణించియు, మమ్మిఁక వేగిరమ్మె స
ద్గాత్రులఁ జేసి, స్వర్ణ తెల♦గాణము నీఁగదె సింహవాహనా!
******************
కవిత సంఖ్య: 383

చం.
ప్రజలను నిత్య సత్య యుత ♦ వర్తన శీలురఁ జేసి, వారలన్
గుజనులు కాక యుంటకయి ♦ కూర్మినిఁ బంచి, మహోత్తమాశయాం
బుజ ఘన శోభి తాత్మ నిడి, ♦ ప్రోచి, ప్రశస్త సువృత్తతోన్మహా
యజనముఁ జేయు శక్తి సద♦యన్నిడు మో శివ! సింహవాహనా!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
************************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 384

శీర్షిక:- విజయంకరి!

సమస్య:-
కరి మహిషాసురునిఁ జంపి కాచెన్ జగతిన్

కం.
దురమున దుర్గ శివ మహే
శ్వరి కాత్యాయని మృడాని ♦ శర్వాణి భ్రా
మరి సుర వితాన విజయం
కరి మహిషాసురునిఁ జంపి ♦ కాచెన్ జగతిన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 385

శీర్షిక:- అబల...కాదు...సబల!

"బలము గలదేని నాతోఁ
గలహింపుమ యబల!" యనుచు ♦ గర్విత మతియై
పలికిన మహిషునిఁ గూల్చియు
వెలిఁగెను హరివాహన ఘన♦విజయోత్సుకయై!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*********************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 386

శీర్షిక:- ఇంద్రుఁడు...చంద్రుఁడే!

సమస్య:-
అమరావతిరాజు చంద్రుఁడై శోభిల్లెన్

కం.
రమణులు రంభోర్వశ్యా
ద్యమర గణికలనెడు తార♦కావృత యుతుఁడై
యమర సుఖమ్ములఁ దేలుౘు
నమరావతిరాౙు, "చంద్రుఁ♦డై" శోభిల్లెన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*********************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 387

శీర్షిక:- కికురించిన...కినిసెఁ గదా!

(అల్లసానివారి మనుచరిత్రలో.... వంచనతో నాయుర్వేదవిద్యను నేర్చుకొనుటయే కాక, గురువునుం బరిహసించిన యిందీవరాక్షుని, గురువగు బ్రహ్మమిత్రుం డుగ్రుండై శపించిన ఘట్టము)

చంపకమాల:
"కటకట యిట్టి మాట లనఁ♦గాఁ దగునే? కుటిలాత్మ! యిప్పుడీ
వటమట మి ట్లొనర్చి, యిట ♦ వైద్యము నేర్చుటె కాక, గాటమౌ
గుటగుట గుర్వులన్ గురువు ♦ గోసుదె? నీ విఁక రక్కసుండవై
యటనట చియ్య నల్ల వస ♦ లన్నముగాఁ గొని కుందు మిద్ధరన్!"

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
***************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 388

శీర్షిక:- వాలములు...!

సమస్య:-
వాలమ్ములు గలవు రెండు బంట్రోతునకున్

కం.
తూలు నవ యౌవనముతో
లాలితముగ భార్య లిద్ద ♦ ఱతనిం గొలువన్
బేలల గృహముల కటనా
వాలమ్ములు గలవు రెండు ♦ బంట్రోతునకున్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*****************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016

శీర్షిక:- వినుమిదె నా హితవాక్యము...!!!

కవిత సంఖ్య: 389

(తనను వలచి వచ్చిన శూర్పణఖతో శ్రీరాముఁడు పలికిన మాటలు)

మధ్యాక్కర:
"వినుమిదె నా హిత వాక్యమును నీవు ♦ విధిగఁ దలంచి!
జనకాత్మజయ నాదు పత్ని! నినుఁ గొన!♦ సైకపత్నీ వ్ర
తుని ననుఁ గోరక, నాదు ననుజుతోఁ ♦ దుష్టినిఁ బొంది,
కనుము సౌఖ్యములు లక్ష్మణునిఁ గలసి! నీ ♦ కాంక్షయే తీరు!!"
*****************************************
కవిత సంఖ్య: 390

(రావణునితో నంగదుఁడు పలికిన హితోక్తులు)

కం.
"విను మిదె నా హిత వాక్యము
లనుఁ బది తలలఁ బది తలఁపు♦లనుఁ గలిగెడి నీ
కునుఁ గాలము మూఁడెఁ! గనవు
జననిని సీతఁ జెఱనుంప ♦ ౙరుగు నశుభముల్!"

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
********************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016

శీర్షిక:- హింసయే హితమా?

సమస్య:-
బుద్ధుఁడు హింసయె హితమని బోధించె నిలన్


కవిత సంఖ్య: 391

కం.
సిద్ధమగుచు యుద్ధములకు
నిద్ధాత్రిని నేలెడి ధర♦ణీశులతోడన్,
శుద్ధి రహిత, పాప విహిత
బుద్ధుఁడు, "హింసయె హిత"మని ♦ బోధించె నిలన్!
*****************
కవిత సంఖ్య: 392

కం.
ఇద్ధర పాపవ్యపగత
బద్ధతతో శుద్ధమైన ♦ పద్ధతి యుతుఁడౌ
బుద్ధునకుఁ గ్రుద్ధతను దు
ర్బుద్ధుఁడు "హింసయె హిత"మని ♦ బోధించె నిలన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
**************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 393

శీర్షిక:- కలయో...నిజమో...?

(శ్రీకృష్ణుని నోట బ్రహ్మాండమ్మునుం గనిన యశోద మనోగతము)

"ఔరా! కలయా, నిజమా?
శౌరి కలిత మాయొ? యేమొ? ♦ సంశోధింపన్
దీరగు బాలుం డింతయె!
నోరన్ బ్రహ్మాండ ముంట♦నో? యచ్చెరువౌ!"

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
**************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 394

శీర్షిక:- శివ మన్మథుల వావివరుసలు!

సమస్య:-
మన్మథుండు ముక్కంటికి మాతులుండు!

తే.గీ.
సతిని నెడఁబాసి విరహ మ♦గ్న తపసి యగు
శివుని హృదయాన ననురాగ ♦ సృష్టి చేసి
నట్టి వాఁడు మాతృ తులుఁడు ♦ నగును గాన,
మన్మథుండు ముక్కంటికి ♦ మాతులుండు!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
***************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 395

శీర్షిక:- హీనత్వము!

తే.గీ.
ఎన్ని చదువఁ బ్రయోజన ♦ మేమి గలదు,
హీనుఁ డవగుణమ్మును వీడు ♦ టెఱుఁగ కున్న?
బొగ్గుఁ బాలను కడుగంగఁ ♦ బోవునె మలి
నమ్ము? ప్రకృతి సిద్ధావగు♦ణమ్ము సనునె?

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 396

శీర్షిక:- విజయుని విజయము!

సమస్య:-
మత్స్యయంత్రమ్ముఁ గొట్టెను మాద్రి సుతుఁడు

తే.గీ.
విప్రవేషాన నున్నట్టి ♦ విజయుఁ డపుడు
మత్స్యయంత్రమ్ముఁ గొట్టెను, ♦ మాద్రి సుతుఁడు
ధర్మజుఁడు భీముఁడు హరి మో♦దమ్మునంద!
సభ జయ ధ్వానములు సేసె ♦ సంతసమున!!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 397

శీర్షిక:- విజయుని మత్స్యయంత్ర భేదనము!

కం.
సామాన్యుఁడు వీఁడనుకొని
యేమాత్రము లెక్క నిడక ♦ యేమఱి యుండన్
భీమానుజుఁ డా హరికి "న
మామి" యనియు, మత్స్యయంత్ర ♦ మనువునఁ గొట్టెన్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
******************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 398

శీర్షిక:- జింక...చిఱుతపులి!

సమస్య:-
జింక చంపి తినును చిఱుతపులిని

ఆ.వె.
చిఱుత యాఁకఁటికినిఁ ♦ జిక్కి బాధనుఁ జెందు;
నచటి నుండి యెటకొ ♦ యరుగుచుండు
జింక; చంపి తినును ♦ చిఱుతపులి; నిజ జ
ఠరము శాంతిఁ బొంద, ♦ సరగునఁ జను!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
***********************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 26-02-2016
కవిత సంఖ్య: 399

శీర్షిక:- యోగము...సంయోగము...!!!

సమస్య:-
యోగము భోగేచ్ఛఁ బెంౘు నుర్వి జనులకున్

కం.
భోగములు వీడి చేసెడి
యోగము మోక్షేచ్ఛఁ బెంౘు! ♦ యువతులతోడన్
గ్రాఁగుౘు నిౘ్చలు గొను సం
యోగము భోగేచ్ఛఁ బెంౘు ♦ నుర్వి జనులకున్!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
****************************************************************************
అయుత కవితా యజ్ఞము
Sk-167
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

తేది: 27-02-2016
కవిత సంఖ్య: 400

శీర్షిక:- మాంసభక్షకుఁడు!

సమస్య:-
బ్రాహ్మణుండు మాంసభక్షకుండు!

భువిని జనుల యంద♦ములనుఁ బెంచఁగ నెప్డు
తనదు జీవితమునుఁ ♦ దలలఁ గలుగు
కేశసంస్కరణల♦కే వ్యయించెడు నాయి
బ్రాహ్మణుండు మాంస♦భక్షకుండు!

-:శుభం భూయాత్:-
******************
సుకవి జన విధేయుఁడు
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్
*****************************************************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి